slide1

BERGA juridische dienstenHet 1e Persoonlijk consult is altijd gratis!.....

slide 4

BERGA juridische dienstenOveral in Nederland kunt u bij ons terecht…..
slide2

BERGA juridische dienstenJuridische hulp is voor u zowel persoonlijk, telefonisch als online toegankelijk…..
slide6

BERGA juridische dienstenWij staan voor betaalbaar, laagdrempelig en betrokken…..
slide 4

BERGA juridische dienstenBrede juridische praktijk in advisering, bijstandsverlening en gerechtelijk procederen op civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke terreinen.....
slide2

BERGA juridische dienstenTot 21.00 uur ’s avonds persoonlijk juridisch advies bij u thuis…..
slide 4

BERGA juridische dienstenPersoonlijk en online laten checken, aanpassen en opstellen van uw brief/contract/voorwaarden…..
slide2

BERGA juridische dienstenSnel verkrijgen van persoonlijk, online en telefonisch juridisch advies…..
slide1

BERGA juridische dienstenVoor juridisch maatwerk…..
slide 4

BERGA juridische dienstenJuridisch deskundig en betaalbare dienstverlening…..
slide 4

BERGA juridische dienstenJuridisch op het scherpst van de snede.....

Toestemming echtgenoot nodig bij borgstelling partner?

Vernietigen garantstelling bij ontbreken toestemming echtgenoot?

 

Bij het sluiten van een garantieovereenkomst kan behalve de handtekening van de garant, ook toestemming van diens

echtgenoot vereist zijn. Ontbreekt deze en wordt de garant tot betaling aangesproken, dan heeft de betreffende echtgenoot de bevoegdheid de garantieovereenkomst te vernietigen. Over dit toestemmingsvereiste heeft de Rechtbank Den Haag onlangs een duidelijke uitspraak gegeven.

 

Huurovereenkomst sluiten onder garantstelling

 

In deze kwestie had gedaagde namens een BV in oprichting een huurovereenkomst gesloten. De verhuurder had behalve een bankgarantie ook een garantieverklaring geëist. Gedaagde heeft zich garant gesteld voor de nakoming van de huurbetalingen

tot een maximum bedrag van € 52.500. De BV wordt opgericht maar gaat niet lang daarna failliet.

Op dat moment staat er nog een huurschuld open van 3 maanden.

 

Verhuurder spreekt garant voor huurschuld

 

De verhuurder spreekt, onder verwijzing naar de garantie, gedaagde aan om deze schuld te voldoen.

Gedaagde is echter getrouwd en zijn echtgenote heeft de garantie vernietigd omdat haar toestemming niet was gevraagd.

De verhuurder stapt naar de rechter en vordert betaling. De rechter moet beoordelen of gedaagde voor het aangaan van de garantieovereenkomst toestemming nodig had van zijn echtgenote.

 

Toestemmingsvereiste ex art 1:88 BW

 

Dit toestemmingsvereiste is neergelegd in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze bepaling heeft een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor o.a. de volgende rechtshandelingen:

  • overeenkomsten strekkende tot verkoop of bezwaring (hypotheek) van de echtelijke woning;
  • verstrekken van (bovenmatige) giften;
  • overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt (borg/garantie);
  • overeenkomsten van koop op afbetaling (behalve ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf).

 

Ratio toestemmingsvereiste: gezinsbescherming

 

Doel van de vernietigingsbepaling is om echtgenoten in het belang van het gezin te beschermen tegen het verrichten van rechtshandelingen die naar de aard daarvan benadelend zijn of een groot financieel risico meebrengen.

In dit geval valt de garantie in principe onder rechtshandelingen waarvoor toestemming van de andere echtgenoot nodig is.

 

Uitzondering: binnen normale uitoefening van beroep of bedrijf

 

De rechtbank onderzoekt vervolgens of de garantie valt binnen de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Hoewel het sluiten van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte niet dagelijks gebeurt, geschiedt dit in de regel in het

kader van de normale bedrijfsuitoefening van een BV. In dit geval meent de rechter dat er bijzondere omstandigheden zijn

om van dit uitgangspunt af te wijken. Zo was gedaagde slechts als werknemer bij het bedrijf betrokken en werd hij na de

oprichting van de BV niet aandeelhouder of bestuurder. Hij had voor het aangaan van de garantie aldus toestemming van zijn echtgenote nodig. Het beroep op vernietiging slaagt en de vordering van de verhuurder wordt afgewezen.

 

BERGA juridische diensten voor al uw advies bij een overeenkomst tot borg/garantie

 

Uit deze uitspraak blijkt weer eens het belang van deugdelijk onderzoek bij het aangaan van een overeenkomst tot borg.

De verhuurder had kunnen weten of gedaagde was getrouwd en had aldus kunnen verlangen dat de echtgenote de

garantstelling zou medeondertekenen. Als de wederpartij te goeder trouw is kan een beroep op vernietiging wegens

het ontbreken van toestemming overigens niet slagen. Laat u daarom goed adviseren voordat u een garantiestelling overeenkomt.

 

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Laat het ons weten via onze website: www.bergajuridisch.nl of via ons mailadres:

info@bergajuridisch.nl

Ik wil mijn testament opmaken waar moet ik op letten als erflater op de erfenis in kwestie?

 

legitieme portie

 

Voor ouders is het vaak lastig om te moeten constateren dat na hun (beider) overlijden de

erfenis van een kind dat bijstand geniet eerst moet worden opgegeten vóórdat er weer bijstand verstrekt zal worden.

Ouders zijn van mening dat zij niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard hebben om met dat geld in de basisbehoefte

van hun kind te voorzien, terwijl mensen die geen erfenis krijgen wel gewoon bijstand krijgen.

De keuzes die dan ter tafel komen zijn of het kind niet onterfd zou moeten worden of enkel erfgenaam moet worden voor zijn

of haar legitieme portie. Hoe ga ik om met dit spanningsveld als erflater?

 

Ook zijn er ouders die het ene kind boven de ander wensen te bevoordelen.

Die wens komt vaker voor bij een ondernemende ouder die het van belang vindt dat de onderneming door één van de

kinderen kan worden voortgezet, waarbij het voortzettend kind qua (objectieve) waarde meer verkrijgt dan de andere(n) om die voortzetting ook reëel mogelijk te maken. Ook in dat geval dient rekening gehouden te worden met de legitieme portie.

 

Een kind (of eventuele afstammelingen) kan in de nalatenschap van een ouder zich altijd beroepen op een wettelijk

minimum erfdeel, de zogenaamde legitieme portie. Deze legitieme portie bedraagt een bedrag in contanten gelijk aan de

helft van hetgeen het kind zou hebben verkregen indien de ouder komt te overlijden zonder dat er een testament is gemaakt.

 

Giften

 

Bij het berekenen van de legitieme portie dient niet alleen rekening te worden gehouden met de goederen en schulden van de nalatenschap, de kosten van de uitvaart en de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap,

maar op basis van art. 4:67 BW ook met eventuele giften (schenkingen).

De volgende giften dienen in aanmerking te worden genomen:

  • giften gedaan door de ouder om kinderen te benadelen;
  • giften die de ouder te allen tijde had kunnen herroepen;
  • giften die pas worden geëffectueerd bij het overlijden van de ouder;
  • giften aan één van de kinderen; en
  • andere giften, binnen vijf jaar voor uw overlijden.

 

Schenkingen die een kind van de ouder heeft verkregen, dienen bij de berekening van de legitieme portie in mindering te worden gebracht op het erfdeel van het kind. Een kind heeft de mogelijkheid om aanspraak te maken op zijn legitieme portie binnen

een door een belanghebbende (bijvoorbeeld de andere erfgenamen) gestelde redelijke termijn en uiterlijk binnen vijf jaren na het overlijden van de ouder. Het kind heeft als legitimaris recht op inzage in alle bescheiden die voor de berekening van de legitieme

portie nodig zijn. De erfgenamen zijn verplicht desverlangd alle inlichtingen daartoe te verstrekken.

 

Vermogen ‘opeten’

 

Het artikel in De Financiële Telegraaf werd gepubliceerd naar aanleiding van een beschikking van de Rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2015:8068) aangespannen door het college. Het betrof een erfenis van een ouder die haar dochter had onterfd

omdat zij in de bijstand zat, waarbij die ouder de twee kinderen van haar dochter als erfgenamen had aangewezen.

Over die erfenis moet wel meer erfbelasting worden betaald (18% of 36% in plaats van 10% of 20%) maar het resterend saldo behoefd niet door de dochter te worden opgegeten.

 

Omdat de dochter als bijstandsontvanger geen beroep op haar legitieme portie heeft gedaan in de nalatenschap van haar

moeder wil het college (van burgemeester en wethouders van een gemeente) de kosten van bijstand verhalen op de

kleinkinderen op grond van art. 62f aanhef en onder a Participatiewet (PW). In dat artikel is bepaald dat de kosten van bijstand

door het college kunnen worden verhaald op degene aan wie de persoon die bijstand ontvangt (of heeft ontvangen) een schenking

heeft gedaan. Aangezien de dochter haar legitieme portie niet heeft opgeëist is er volgens het college sprake van een schenking

door de dochter aan haar kinderen. Voor de erflater brengt dit soms hoofdzorgen met zich mee. Een erfenis dient zorgeloos

door de nabestaanden ontvangen te worden. Veelal is dat dus niet het geval.

 

De rechtbank concludeert dat de dochter door geen aanspraak te maken op haar legitieme portie geen schenking verricht jegens

haar kinderen en dat het afzien van haar recht evenmin kan worden gezien als een bevoordeling uit vrijgevigheid (welk begrip

hetzelfde inhoudt als een schenking). Het college kon de bijstand dan ook niet verhalen op de kleinkinderen.

 

Uitgangspunt bij schenking

 

In het algemeen geldt dat voor het kunnen aannemen van een schenking vereist is dat de schenker, ten koste van zijn eigen

vermogen, de andere partij verrijkt. Soms kan er sprake zijn van het nakomen van verplichtingen, bijvoorbeeld die krachtens een natuurlijke verbintenis (dat wil zeggen, dringende verplichting op grond van moraal en fatsoen die juridisch niet afdwingbaar is)

en is er geen sprake van schenking. Daarnaast kan er sprake zijn van overdrachten van bijvoorbeeld ondernemingsvermogen

tegen een (te) lage prijs, waarin een schenking kan worden gezien. Dit zal evenwel van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

 

Participatiewet (PW)

 

Uit het artikel blijkt niet dat het college ook andere mogelijkheden heeft die gevolgen kunnen hebben voor de bijstand

ontvangende dochter. Enkel een persoon die “in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de

middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege” (art. 11 PW). Blijkens art. 15 lid 1 PW heeft een persoon geen recht op bijstand “voorzover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn”,

waarbij onder een voorliggende voorziening wordt begrepen: “elke voorziening buiten deze wet waarop de belanghebbende of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen”. Voorts wordt in art. 31 PW bepaald dat onder vermogen mede

verstaan wordt de waarde van bezittingen waarover men “redelijkerwijs kan beschikken”.

 

Nadere verplichtingen

 

Het college kan een bijstandsgerechtigde (nadere) verplichtingen op leggen die tot doel hebben om de bijstandsverlening te

kunnen verminderen of beëindigen, welke verplichtingen worden afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen

van de bijstandsgerechtigde. Als vervolgens die verplichtingen door een bijstandsgerechtigde niet worden nagekomen, dan wel indien een bijstandsgerechtigde naar het oordeel van het college een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont kan het

college de bijstand verlagen (art. 55 en art. 18 lid 1 en lid 2 PW). Omdat het daadwerkelijk inroepen van de legitieme portie

door de dochter strekt tot beëindiging of vermindering van de bijstand als bedoeld in art. 55 PW, kan het college de

verplichting tot het inroepen van de legitieme portie opleggen. Indien de dochter die verplichting niet nakomt kan de

bijstand worden verlaagd. Het is vervolgens de vraag wat de (klein)kinderen zullen doen indien het college besluit de

bijstand van de dochter te verlagen.

 

Met dank aan Dirkzwager / legitieme portie en bijstand/

 

Vragen, juridisch advies nodig?

 

www.bergajuridisch.nl

info@bergajuridisch.nl

Juridisch beslagen ten ijs als ondernemer

 

Als startende ondernemer zijn er veel onderwerpen die je aandacht opeisen: vormgeving (en bijstellen) van je ondernemersplan, voldoen aan opleidings- en kwalificatievereisten, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), kiezen van een bedrijfsnaam, lanceren van een website, uurtarief…etc. Allemaal vitale onderdelen van je onderneming.

Voor het (goed kunnen) doen van zaken met je wederpartij, zorgen voor de continuïteit van je bedrijf en bescherming

daarvan is het daarom uiterst belangrijk dat je deze met juridische waarborgen omkleed.

 

Algemene voorwaarden, wanbetalers en contracten

 

Denk alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden en inkoop- of samenwerkingscontracten.

Op deze pagina’s vertellen we welke juridische kwesties gangbaar zijn en hoe jij je als startende ondernemer hiertegen kunt beschermen. Er zijn vele juridische kwesties waar je mee te maken krijgt, als starter en in de fase daarna.

Omwille van de eenvoud kunnen we hier niet alle mogelijke juridische hete hangijzers bespreken.

Vandaar dat we er een paar uitlichten waar je als starter (of je wilt of niet) mee te maken zult krijgen.

Dit in de vorm van een 3-luik:

 

1. Stel goede algemene voorwaarden op / week 1 /

2​. Weet hoe jij je kunt wapenen tegen wanbetalers /week 2  / (deze week)

3. Opstellen van juridische contracten / week 3 /

 

 

 

Wanbetalers: 7 tips om ermee af te rekenen

Ondernemers en ZZP’ers regelen de betaling vaak door het sturen van facturen.

Maar wat als het bedrag op de afgesproken datum nog niet is overgemaakt?

De tips in dit artikel kunnen langdurig gesteggel en een gang naar de rechter voorkomen.

 

 

1. Inventariseer het klantenrisico

 

Het is raadzaam om bij het aannemen van opdrachten ter controle eerst het klantenrisico te inventariseren.

Je kunt dit bijvoorbeeld doen door je als ondernemer aan te sluiten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel,

waar voornamelijk wordt gekeken naar betalingsachterstanden bij leningen, abonnementen en andere langlopende betalingen. Daarnaast zijn er meerdere particuliere initiatieven in het leven geroepen, veelal gekoppeld aan incassobureaus.

Indien je voor zaken in overleg bent met een nieuw incassobureau kan het geen kwaad eens te informeren of zij

ook beschikken over een zogenaamde ‘zwarte lijst’. Handig is ook om altijd eerst even te checken of je wederpartij

wel in het Handelsregister van de KvK staat ingeschreven.

 

2. Vermeld je betalingstermijn op de factuur

 

Een factuur moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Het toevoegen van een factuurdatum en de

betalingstermijn is er daar één van. Wanneer je duidelijk vermeldt op welke dag de factuur is opgesteld en wanneer

de betaling uiterlijk dient te geschieden, kan daarover geen onduidelijkheid over bestaan.

De gemiddelde betalingstermijn ligt tussen de veertien en dertig dagen, tenzij een afwijkende termijn is opgenomen in

de algemene voorwaarden of als je andere afspraken met de opdrachtgever hebt gemaakt. Lees hier aan welke andere

voorwaarden jouw facturen nog meer moeten voldoen.

 

3. Stuur een eerste herinnering

 

Indien je na deze termijn nog steeds geen betaling hebt mogen ontvangen, kun je de klant of opdrachtgever een

eerste herinnering sturen. Het is slechts een ‘friendly reminder’; de toon van het bericht is zakelijk, maar vriendelijk

en niet al te dwingend. Je weet namelijk nog niet waarom er een betalingsachterstand is opgetreden.

 

Wellicht was de betreffende collega van de financiële administratie met vakantie of kwam de factuur per ongeluk

ergens onderop een stapel terecht. Noem in de betalingsherinnering dan ook geen nieuwe betalingstermijn.

Vaak weet de geadresseerde al wel dat hij in gebreke is gebleven en dat hij nu zo spoedig mogelijk alsnog moet betalen.

 

4. Neem telefonisch contact op

 

Als je een week na het versturen van de eerste herinnering geen reactie hebt gekregen (en het bedrag ook niet is

bijgeschreven op jouw zakelijke rekening), is het tijd voor de volgende stap. Je gaat de klant er nogmaals aan herinneren

dat er nog een rekening uitstaat. Het beste is dan in principe om eerst even te bellen.

Een dergelijke persoonlijke benadering staat vriendelijker dan een vervolgbrief en dat vergroot de kans op een snelle betaling.

Vaak kom je dan al te weten wat de reden is van uitblijven van betaling van je factuur.

 

5. Stuur een tweede herinnering

 

Kun je de klant met geen mogelijkheid telefonisch te pakken krijgen of wordt de mondelinge belofte om de

betaling alsnog zo snel mogelijk te voldoen niet nagekomen? Dan mag je een tweede betalingsherinnering sturen.

Hoe begrijpelijk ook: weersta de verleiding om je frustratie te uiten op papier en blijf in de brief zakelijk en beleefd,

maar wees wel heel duidelijk naar de ontvanger toe: als de situatie nu niet snel wordt opgelost, ben je genoodzaakt

tot het nemen van verdere juridische stappen.

 

6. Schakel een juridisch adviesbureau of incassokantoor in

 

Nog steeds geen reactie? Dan kun je niet anders dan een juridisch adviesbureau of incassobureau inschakelen.

Zij stellen jouw wederpartij in gebreke.

Dit is een eerste vereiste juridische actie om tot verdere juridische dwangmiddelen te kunnen overgaan.

Uiteindelijk dient je wederpartij in verzuim te zijn in de nakoming van jullie afspraken, zodat jij

wettelijke maatregelen kunt laten nemen door jouw juridisch adviseur of incassokantoor.

Bij voorbeeld door een incassodagvaarding te laten betekenen bij jouw wederpartij.

 

7. Stap naar de rechter zonder advocaat

 

De laatste stap is de gang naar de rechtbank. Zorg voor een zakelijke rechtsbijstandsverzekering of huur een juridisch adviseur in.

Een rechtsbijstandsverzekering sluit je voor minimaal 1 jaar af.

Je kunt ervoor kiezen incidenteel een adviseur in te huren.

Dit is een kwestie van wat je voorkeur heeft in persoonlijk opzicht en welk bedrag je daarvoor over hebt.

Een advocaat is vaak niet nodig omdat jezelf (in persoon) vorderingsbedragen tot € 25.000 voor de kantonrechter

(=onderdeel van de rechtbank) kunt brengen.

Daarom kan een jurist en juridisch adviseur dit voor je doen en je daarbij bijstaan.

Die helpt je met het sturen van een dagvaarding, waarmee je de klant voor de rechter daagt.

 

Een dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat iemand eist, de onderbouwing van de eis, de bewijzen waarover men

beschikt en waarom de gedaagde partij wordt aangesproken. Gelukkig komt het in de meeste gevallen niet zover en

wordt de betaling, al dan niet met enige vertraging, alsnog voldaan.

Dit, omdat overleg tussen je vriend, vriendin of juridisch adviseur en je wederpartij vaak ook vruchten afwerpt in deze

fase en zo alsnog tot overeenstemming wordt gekomen.

 

 

 

Volgende week:

 

Hoe stel ik een juridisch contract op?

 

Juridisch advies nodig?

 

Als startende ondernemer is het aan te raden gebruik te maken van een incassobureau of juridisch advieskantoor.

Gebrek aan juridische kennis ingeval van wanbetaling is vaak een valkuil. Op momenten dat er niet of niet tijdig wordt

betaald door je wederpartij dien je juridisch gezien de juiste acties in de juiste volgorde te initiëren.

Laat je dit na of ben je daarin niet duidelijk genoeg, dan vis je (vaak) naast het net.

BERGA juridische diensten kan u helpen inzake wanbetaling: www.bergajuridisch.nl naast juridisch advies verstrekt

zij persoonlijke diensten op maat, telefonische en online diensten op het gebied van:

 

-privaatrecht (civiel recht, o.a. algemene voorwaarden, incasso, huur, arbeid en

contractenrecht);

-strafrecht

-bestuursrecht

-sociaal zekerheidsrecht

 

Voor juridisch advies of vragen, mail ons: info@bergajuridisch.nl

Startende ondernemer? Kom juridisch beslagen ten ijs!

 

 

Belangrijke juridische zaken

 

Als startende ondernemer zijn er veel onderwerpen die je aandacht opeisen: vormgeving (en bijstellen) van je ondernemersplan, voldoen aan opleidings- en kwalificatievereisten, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), kiezen van een bedrijfsnaam, lanceren van een website, uurtarief…etc. Allemaal vitale onderdelen van je onderneming.

Voor het (goed kunnen) doen van zaken met je wederpartij, zorgen voor de continuïteit van je bedrijf en bescherming

daarvan is het daarom uiterst belangrijk dat je deze met juridische waarborgen omkleed. Je komt dan goed beslag ten ijs, zeker als het gaat om het opstellen van algemene voorwaarden, contracten en je wapenen tegen wanbetalers.

 

Algemene voorwaarden, wanbetalers en contracten

 

Denk alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden en inkoop- of samenwerkingscontracten.

Op deze pagina’s vertellen we welke juridische kwesties gangbaar zijn en hoe jij je als startende ondernemer hiertegen kunt beschermen. Er zijn vele juridische kwesties waar je mee te maken krijgt, als starter en in de fase daarna.

Omwille van de eenvoud kunnen we hier niet alle mogelijke juridische hete hangijzers bespreken.

Vandaar dat we er een paar uitlichten waar je als starter (of je wilt of niet) mee te maken zult krijgen.

Dit in de vorm van een 3-luik:

 

1. Stel goede algemene voorwaarden op / week 1

2​. Weet hoe jij je kunt wapenen tegen wanbetalers /week 2

3. Opstellen van juridische contracten / week 3

 

 

 

Algemene voorwaarden, wat heb ik daaraan?

 

Algemene voorwaarden zijn er om de verwachtingen te managen. Hierin leg je alle wederzijdse rechten

en verplichtingen tussen koper en verkoper vast. Denk daarbij onder meer aan de betaaltermijn, garantiebepalingen,

levertijd en wat jij moet doen als er iets misgaat.

 

Om te voorkomen dat je dergelijke zaken bij ieder contract opnieuw moet bespreken,

is het handig om deze zaken vast te leggen in een standaard document: jouw algemene voorwaarden.

 

Belangrijk hierbij is dat je de voorwaarden duidelijk omschrijft; anders kan iedere partij deze punten op een andere manier interpreteren. In de praktijk zorgt dat nog wel eens voor ellende.

Concrete algemene voorwaarden voorkomen discussies en juridisch getouwtrek – iedereen weet vanaf het begin waaraan hij toe is – en ze maken het zakendoen daardoor een stuk duidelijker. Niet alleen voor nu, maar ook geeft dit houvast voor de toekomst.

 

 

Hoe gebruik ik mijn algemene voorwaarden?

 

In de praktijk gebruiken veel ondernemers hun algemene voorwaarden niet op de juiste manier,

waardoor alsnog conflicten met klanten of leveranciers kunnen ontstaan.

Daarom geven wij jou hieronder 4 tips op het gebied van algemene voorwaarden:

 

1. Gebruikmaken van zelfgemaakte voorwaarden

 

Het komt vaak voor dat startende ondernemers voorwaarden van hun collega’s kopiëren.

Niet alleen maak je dan schuldig aan inbreuk op diens intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht);

ingeval je deze op je website gaat plaatsen, zal google dergelijke inbreuken constateren en jouw daardoor

‘strafpunten’ geven in de ranking en indexering van je site.

Naast het feit dat er een civielrechtelijke procedure tegen je aangespannen kan worden door de

rechthebbende is het google-technisch op zijn zachts gezegd: niet wijs.

 

Er is niets mis mee algemene voorwaarden van je concullega ’s te bekijken en voor jezelf daaruit

een sjabloon te halen als blauwdruk voor je eigen voorwaarden.

Maar maak ze zelf en laat deze bij voorkeur checken door een juridisch adviesbureau.

Je weet dan zeker dat je geen regels overtreedt.

 

2. Deel jouw voorwaarden op tijd met de klant

 

Jouw klant hoort de algemene voorwaarden te ontvangen vóór jullie een deal sluiten. Overhandig deze voorwaarden het liefst persoonlijk. Op die manier kan er geen misverstand bestaan over de ontvangst. Verstuur je jouw offerte digitaal?

Stuur dan de algemene voorwaarden dan direct mee en vraag de klant (link) om een bevestiging.

Kun je de algemene voorwaarden niet overhandigen? Meld dan aan de klant dat jouw algemene voorwaarden op

de samenwerking (en evt. overeenkomst(en)) van toepassing zijn en waar deze voorwaarden ter inzage liggen

(en dat je op verzoek deze documenten kosteloos met hem/haar kunt delen).

Je kunt je voorwaarden ook bij de Kamer van Koophandel deponeren.

 

Je moet je altijd realiseren dat de voorwaarden waar je gebruik van maakt, dat deze een belangrijk onderdeel zijn van je totale dienstverlening. Onder die voorwaarden verleen bij voorbeeld je diensten of (ver)koop je producten.

Het is daarom van belang dat in elk contract wat je gebruikt, dat je daarin verwijst naar de algemene voorwaarden,

zodat deze integraal onderdeel uitmaken van je contract.

Wees te allen tijden: alert, duidelijk en op tijd als het gaat om verstrekking van je voorwaarden aan je (potentiële) klant.

Ben je niet op tijd en duidelijk in verstrekking van je voorwaarden naar je klant, dan maken ze in beginsel

géén onderdeel uit van je contract. De klant in kwestie kan deze dan buiten toepassing laten.

 

3. Vermeld de voorwaarden in jouw offerte

 

In de offerte hoort duidelijk te staan dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de samenwerking, bestelling of het onderliggende (mogelijke) contract. Doe je dat niet? Dan kan een zogenoemde ‘battle of forms’ ontstaan:

beide partijen claimen dat hun eigen voorwaarden van toepassing zijn op de deal. Communiceer hierover.

 

4. Blijf redelijk in jouw voorwaarden

 

De wet gaat altijd vóór de algemene voorwaarden. Jouw aansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, Boek 6.

Daarin staat onder meer een zwarte lijst van verboden uitsluitingen (artikel 6:236 BW).

Je kunt je aansprakelijkheid daarom ook nooit geheel uitsluiten in je voorwaarden.

Letselschade mag je bijvoorbeeld niet uitsluiten. Doe je dat toch in jouw voorwaarden, dan geldt die bepaling juridisch gezien simpelweg niet. Ze zijn juridisch gezien nietig en hebben om die reden nooit bestaan.

 

Er bestaat ook een grijze lijst van uitsluitingen: artikel 6:237 BW.

Deze punten mag je wel gebruiken, op voorwaarde dat je kunt aantonen dat ze niet onredelijk zijn.

Deze lijst is in feite vernietigbaar. Ze zijn geldig, tenzij de wederpartij de nietigheid ervan inroept.

Naast deze wettelijke uitganspunten, ben je vrij in de samenstelling van je voorwaarden.

Het is in algemene zin wel raadzaam te kijken wat er in je branche gebruikelijk is om op te nemen.

Als je bijvoorbeeld een uurtarief hanteert wat brancheoverstijgend is en derhalve niet gebruikelijk,

dan zul je je concurrent eerder in de kaart spelen bij je doelgroep dan hem te slim af te zijn.

 

 

Hoe kom ik aan goede algemene voorwaarden?

 

Naast de optie ze zelf te maken (dat hangt af van de uniekheid van je product), kun je jouw evt. branchevereniging benaderen.

Zij hebben deze standaardvoorwaarden al juridisch getoetst en gedeponeerd. Je kunt deze voorwaarden dus veilig gebruiken.

Maar let op: zo’n branchespecifiek model van standaardvoorwaarden blijft natuurlijk wel generiek en is (nog)

niet volledig toegespitst op jouw bedrijf. Laat ze tenminste checken door een ter zake kundig iemand.

 

 

Volgende week op onze site:

 

Deel 2: wat kun je doen bij wanbetaling?

 

 

Juridisch advies nodig?

 

Je kunt je laten informeren en adviseren in het laten checken, opmaken en toetsen van je voorwaarden.

Wij verstrekken naast persoonlijke juridische adviezen, juridische diensten op maat, zoals het opmaken van voorwaarden.

Zoek je persoonlijk en deskundig advies met de opmaak van diensten op maat?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA: www.bergajuridisch.nl

Vragen? info@bergajuridisch.nl

Inschattingsfout en roekeloosheid of opzet

 

Een medevennoot van een kwekerij komt met zijn hand in een houtversnipperaar en raakt als gevolg daarvan arbeidsongeschikt.

De AOV-verzekeraar weigert dekking, omdat sprake zou zijn van roekeloos handelen. Is een inschattingsfout en roekeloosheid hetzelfde?

 

In de veiligheidsvoorschriften wordt expliciet vermeld dat men gezicht, handen en voeten zo ver mogelijk verwijderd

dient te houden van het laad- en versnipperingsmechanisme terwijl de machine in werking is. Dat de benadeelde zijn

hand te dicht bij het mechanisme van de versnipperaar heeft gebracht terwijl de machine in werking was staat vast.

De vraag waar het in deze procedure om draait is of dit als roekeloos moet worden gekwalificeerd. Dit laatste wordt

namelijk door de verzekeraar uitgesloten van dekking, zoals in vrijwel alle verzekering daarnaast ook opzet wordt

uitgesloten. Dit staat in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 952.

 

Wat is roekeloos?

Om hierover duidelijkheid te krijgen grijpen we even terug op wat de Hoge Raad hier eerder over oordeelde en wat de

Parlementaire geschiedenis (de strekking en doel van 7:952) hierover zegt.

 

De Hoge Raad:

‘De verzekeraar kan alleen met succes een beroep doen op eigen schuld van de verzekerde als sprake is van ernstige

onzorgvuldigheid in de vorm van opzet of roekeloosheid. Het is in beginsel aan de verzekeraar om te bewijzen dat de schade door opzet of roekeloosheid is ontstaan.’

 

De Parlementaire geschiedenis:

‘dat het bij roekeloosheid moet gaan om ‘een in laakbaarheid aan opzet grenzende vorm van schuld’.

Voor het antwoord op de vraag of sprake is van roekeloosheid zijn alle omstandigheden van het geval en

met name de toedracht van het ongeval van belang.’

 

De rechter

Het moet dus gaan om ernstige onzorgvuldigheid wil het als roekeloos gekwalificeerd kunnen worden.

In deze casus heeft de benadeelde zelf verklaard dat sprake was van een inschattingsfout voor wat betreft de afstand tot het mechanisme van de versnipperaar, waarbij wellicht de nieuwe bril die hij kort voordat het ongeval plaatsvond kreeg en waar hij (kennelijk) nog aan moest wennen, een rol heeft gespeeld.

De rechtbank oordeelt dat – in het licht van deze omstandigheden – dat weliswaar sprake is van zeer onverstandig handelen,

maar dat de gedraging niet als een ‘in laakbaarheid aan opzet grenzende vorm van schuld’, heeft te gelden.

Er is simpelweg sprake van een ernstige inschattingsfout.

 

De praktijk

Deze uitspraak bevestigt dat het voor de verzekeraar niet eenvoudig is om roekeloosheid aan te tonen.

Een verzekerde kan zich bij alledaagse risico’s gemakkelijk aan een nalatigheid of onvoorzichtigheid schuldig

maken zonder dat dit gevolgen heeft voor de dekking.

 

 

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Laat ons weten via de website of mail ons: info@bergajuridisch.nl

 

Ontslag door social media bericht partner?

 

Dat negatieve uitlatingen van een werknemer op social media – waarin hij gelinkt kan worden met zijn werkgever –

tot ontslag kan leiden is bekend.

Maar wat nu als de werknemer niet, maar diens partner die negatieve berichtgeving heeft geplaatst.

De werknemer word ontslagen, mag dit?

 

De aanleiding

 

De werknemer kwam in aanmerking voor een managementfunctie.

De werknemer werkte 25 in goede dienst voor zijn werkgever.

Daarvoor diende hij buiten Aruba werkervaring op te doen. Dit weigerde hij.

Zijn vrouw ontplofte van boosheid en verstuurde diverse negatieve bedreigende berichten via social media richting de werkgever.

Onder andere deze opmerking:

“You mess with my family, I will eat you alive.”

 

De rechter

 

Een Arubaanse rechter buigde zich over deze zaak.

De werkgever vorderder namelijk ontslag van de werknemer.

De werkgever voerde aan dat de functie van de werknemer zou worden opgeheven.

Dit vond de rechter uiteraard niet geloofwaardig nu hij de werknemer juist carriëre wilde laten maken in een hogere functie.

Het tweede argument van de werkgever om de werknemer te ontslaan, was het feit dat hij niet de berichten van zijn vrouw

op social media verwijderde. Hiertoe had de werkgever hem diverse malen verzocht.

 

De rechter geeft aan dat het ontslag niet kan plaats vinden.

De volgende overwegingen spelen daarbij een rol.

Zo had de werkgever zich niet voldoende ingespand om een vervangende functie te regelen.

Er was ook geen onherstelbare verstoorde relatie, anders dan de verstoordheid die de werkgever met zijn ontslag

van de werknemer, zelf in het leven heeft geroepen. Ieder draagt dus zijn eigen schuld. Hier komt bij dat de werknemer

zich altijd als een goed werknemer heeft gedragen.

Met gesprekken onderling had dit makkelijk opgelost kunnen worden.

De rechter maakt ten slotte nog een interessante opmerking over de acties van diens partner.

 

Let op wat je op social doet!

 

De rechter geeft aan dat de werknemer weliswaar verwijtbaar heeft gehandeld door de berichtgeving over de

werkgever niet tijdig te verwijderen, maar dat de berichtgeving opzichzelf begrijpelijk is, gezien het onterechte,

en onvoorziene ontslag. In dit bijzondere geval oordeelt de rechter dus dat het ontslag onterecht is.

 

Het feit dat de rechter deze omstandigheid meeneemt in zijn beslissing, betekent in feite dat je als werknemer niet

alleen scherp moet letten op wat jezelf zoal op social media deelt, óók word hij aangeraden het social media gedrag

van je partner, vrienen of familie te screenen op negatieve uitlatingen richting zijn werkgever. Daarmee wordt jouw ‘goed werknemerschap’ dus uitgebreid in de privésfeer. Hoe zich dit nu verhoudt tot het recht op privacy, is een interessante

gedachte die verder uitgekristaliseerd moet worden via de rechtspraak.

 

Nu zal dit niet vaak voorkomen, maar als er aanwijzingen zijn, handel dan direct.

De rechter kan het eerdere ontslag van de werknemer in een andere casus namelijk wel eens als rechtsgeldig gaan bestempelen.

Let dus op als goed werknemer!

 

 

Juridisch advies over arbeidsrechtelijke kwesties?

 

www.bergajuridisch.nl

info@bergajuridisch.nl

 

Werkgever voorkomt problemen door de aanzegging aangetekend te versturen

 

De ontvangsttheorie (artikel 3:37 lid 3 BW) is van toepassing op de aanzegging in de zin van de WWZ.

Deze theorie houdt in dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring die persoon moet hebben bereikt om haar werking

te hebben. De aanzegplicht is de plicht die sinds begin vorig jaar de werkgever verplicht om bij tijdelijke contracten van langer

dan 6 maanden, de werknemer één maand voor het einde van diens contract schriftelijk te informeren of en zo ja onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd. Wat wordt verstaan onder schriftelijk in dit verband, hoe kijkt de jurisprudentie hier

tegen aan en wie dient te bewijzen of een aanzegging de geadresseerde heeft bereikt?

En wat als de werknemer de aanzegging wel heeft ontvangen, maar later de inhoud ervan lees

 

Aanzegging aangetekend versturen en wat is ‘schriftelijk’?

 

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat deze aanzegplicht niet alleen aan deze norm voldoet wanneer deze per post

wordt verstuurd; ook een digitale aanzegging per whatsapp of email is juridisch dekkend.

De ontvangstheorie spreekt van een ‘tot die persoon gerichte verklaring (in casu de aanzegging) die hem (in casu de werknemer) vervolgens bereikt moet hebben.’ De werkgever dient de bewijzen dat dit het geval is.

Daarom is een aangetekend versturen van de aanzegging wijs en voorkomt bewijsproblemen en verdere procedures.

 

Aanzegging op tijd bezorgd, maar later van de inhoud kennis hebben kunnen nemen

 

Wat nu als de werkgever de aanzegbrief op tijd en vóór 1 maand middels gewone post heeft gestuurd, maar de werknemer

wegens vakantie pas binnen de termijn van één maand – en dus te laat – van de boodschap kennis heeft kunnen nemen?

De rechter zegt hierover dat in dat geval de werknemer zijn post (ook digitale) had kunnen laten waarnemen.

Het feit dat de werknemer dan later pas de inhoud van de aanzegging leest – dus binnen de maand van aanzegging – doet niets

aan het feit af dat de aanzegbrief als geheel op tijd is bezorgd. Het risico dat de inhoud ervan later is gelezen door de werknemer,

is een risico dat voor de werknemer is.

 

 

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Laat het ons weten via onze site: www.bergajuridisch.nl of info@bergajuridisch.nl

 

Wat te doen bij onterecht ontslag op staande voet?

Onterecht ontslag binnen twee maanden laten vernietigen
Bent u het niet eens met het ontslag op staande voet dan dient u binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Deze termijn betreft een uiterste vervaltermijn en kan dus niet worden verlengd.
Houdt u hier rekening mee.
Vereisten ontslag op staande voet
Bij ontslag op staande voet, dient u direct van uw werkgever de dringende reden voor uw ontslag te horen.
Deze reden moet duidelijk omschreven worden. Een reden kan zijn: diefstal of ander verwijtbaar gedrag.
Laat uw werkgever dit een dag later weten, dan is er geen sprake van een ontslag op staande voet.
Het indienen van een verzoekschrift kunt u zelf doen of u schakelt een jurist in die u hierbij machtigt dit voor u te doen.
Vereisten aan uw verzoekschrift
Het verzoekschrift moet gericht zijn tot de rechtbank ter attentie van de sector kanton.
Het is de kantonrechter die uw verzoekschrift in behandeling neemt.
In het verzoekschrift dient u duidelijk de rechter te verzoeken het ontslag te vernietigen én
tevens een loondoorbetalingsvordering daarin aan te geven. U wilt immers dat uw loon in de tussentijd wordt doorbetaald.
Juridisch advies nodig bij uw ontslag of bij een ander juridisch probleem?
Laat het ons weten. Neem contact met ons via onze site:
www.bergajuridisch.nl of neem contact met ons via info@bergajuridisch.nl en 06-36331675

De Centrale Raad van Beroep (CRvB): inperking oplegging bijstandsboetes

De Centrale Raad van Beroep besliste dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld,
dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen, met een maximale termijn van twee jaar.
Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat een betrokkene zeer langdurig op het
absolute minimum moet leven. In deze uitspraak wordt ook grove schuld als mate van verwijtbaarheid voor het eerst
toegepast. In navolgende uitleg komt deze inperking bijstandsboetes aan de orde. (bron: recht.nl)
Uitleg beperking
Met dit ingrijpen geeft de CRvB het signaal aan gemeenten en samenwerkende instanties af om een boete niet lichtvaardig op te
leggen aan een bijstandsgerechtigde en dat buiten de wettelijke bevoegdheden daartoe, gekeken dient te worden naar de
persoonlijke financiële draagkracht. Als betrokkene daardoor te lang in de bijstand zal verkeren, zal dit niet alleen in het
nadeel van de bijstandsgerechtigde zijn; het zal de gemeenten en samenwerkende instanties uiteindelijk meer geld gaan kosten.
Het mes snijdt dus aan meerdere kanten bij het opleggen van een boete.
Dit is uiteraard onverlet dat een bijstandsgerechtigde zich – net als ieder andere burger – dient te houden aan zijn wettelijke verplichtingen. Zoals het netjes opgeven van inkomen bij de Belastingdienst en geen verborgen inkomsten er op na houden.
Voor de bijstandsgerechtigde geldt verder in het bijzonder zoals
die uit de Participatiewet voortvloeien. Deze wet valt onder het zogenaamde sociale zekerheidsrecht en het bestuursrecht
geeft hiertoe algemene regels als het gaat om bezwaar en beroep.

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Mail of bel ons: info@bergajuridisch.nl / 06-36331675

Ontrafeling stellingen Algemene Voorwaarden (6)

 

Regelmatig zien wij diverse beweringen en aannames over algemene voorwaarden voorbij komen die alles behalve

een juridische grondslag kennen, maar wél met overtuiging worden gepresenteerd.

Het tegendeel is ook waar: Sommige ervan zijn echter inhoudelijk zeer juist, maar laat de uitleg of

de motivering te wensen over. In Ontrafeling stellingen algemene voorwaarden kijken we wat juist is of wat fictie is.

 

Tijd om een aantal stellingen over Algemene Voorwaarden te ontrafelen en de juiste juridische vl(h)echting

erop los te laten.

 

 

Deze week Stelling 6

 

“Algemene voorwaarden lijken allemaal op elkaar en zijn heel algemeen. Die kan ik gewoon overnemen.”

 

 

Onze reactie

 

 

Kern van de stelling

 

Onjuist, fictie.

Deze week gaat de stelling in de kern over het onderscheid in algemene voorwaarden.

Op het eerste gezicht lijkt hier een kern van waarheid in te zitten. Veel onderwerpen zijn ‘standaard’.

Denk aan: aansprakelijkheid, betalingsregeling, tot stand komen overeenkomst, levering etc.

Echter, dit betekent niet dat de inhoud van deze onderwerpen/artikelen ook hetzelfde zijn.

Wanneer je op internet gaat zoeken, kom je inderdaad wel tegen dat algemene voorwaarden van verschillende bedrijven

erg op elkaar lijken. De reden hiervoor is dat veel bedrijven branchevoorwaarden gebruiken.

Het grote gevaar is echter wel dat dit algemene algemene voorwaarden zijn.

Ook binnen een bepaalde branche is het advies om de standaard voorwaarden te hanteren, maar maak deze

toegespitst op uw eigen bedrijf. Dit geldt helemaal als u in een exclusief product handelt of specifieke dienstverlening verleent.

U komt dan beter beslagen ten ijs!

 

 

Lees onze overige uitleg over andere stellingen

 

In de afgelopen 6 weken hebben we 6 stellingen onder de loep genomen.

Kijk in de categorie nieuws voor de overige stellingen voor meer informatie over algemene voorwaarden of raadpleeg onze website.

 

 

Twijfels of een bewering over algemene voorwaarden juist is?

 

Stuur ze ons op en ik behandel ze op deze site

 

 

Uw voorwaarden door BERGA laten opstellen, checken of aanpassen?

 

Maak een afspraak via onze website, bel ons of mail ons.

info@bergajuridisch.nl / 06-36331675

Wij zijn u graag van dienst!

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier