Standaardvoorwaarden hanteren

 

Een ondernemer (gebruikmaker) zal veelal verkoop- en leveringsvoorwaarden hanteren t.o.v. de wederpartij c.q. kopende partij.

Om niet elke keer het wiel opnieuw te hoeven uitvinden en steeds nieuwe voorwaarden te gaan maken,

zal hij daarvoor een sjabloon voor willen aanleggen. Dit sjabloon staat bekend onder de noemer Algemene voorwaarden.

Hij gebruikt deze bij elke transactie jegens de koper. Hierin staan aldus alle relevante voorwaarden m.b.t. de verkoop.

Bij voorbeeld welk product er wordt verkocht, welke garantiebepalingen er gelden, wanneer en hoe er geleverd wordt en welke betalingsvoorwaarden er gelden.

 

Hierdoor kan bij elke transactie verwezen worden naar deze voorwaarden. Bij een offerte of contract hoeft dan nog slechts

kort de van toepassing zijn de namen, soort producten en tegen welke prijs er geleverd wordt, ingevuld te worden.

Die algemene voorwaarden vormen samen met de contractsbepalingen één geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op alle overeenkomsten en offertes worden deze voorwaarden dan nadrukkelijk van toepassing verklaard.

De grootste inhoud van een contract is vaak weerspiegelt in de voorwaarden zélf.

 

 

 

Ter hand stellen van algemene voorwaarden aan uw wederpartij

 

De rechtsverhoudingen van partijen worden door de voorwaarden beïnvloed.

De ondernemer én gebruikmaker van deze voorwaarden zal daarom naar de wederpartij toe duidelijk moeten zijn

in het bestaan ervan en zo nodig hiernaar moeten verwijzen alvorens een koop of bestelling door hem is gedaan.

Dit duidelijk maken is een wettelijk vereiste en komt in de kern op het volgende neer:

De wederpartij zal ten tijde  van aanvaarding van de algemene voorwaarden ruimschoots de mogelijkheid moet hebben gehad om kennis te hebben kunnen nemen van deze voorwaarden. Dit impliceert dat voor de wederpartij – vóór het sluiten van het contract – deze inhoudelijk duidelijk moeten zijn en er kennis van moet hebben kunnen nemen.

Hier ligt zowel een resultaatverplichting als een inspanningsverplichting voor de gebruikmaker/ondernemer.

 

Hier ontstaan vaak conflicten over voor zowel de gebruikmaker als de wederpartij.

Heeft u er alles aan gedaan om de wederpartij op de Algemene Voorwaarden te wijzen? En deze beschikbaar te stellen?

Heeft u als klant de Algemene Voorwaarden wel gekregen? Deze goed gelezen?

Moment van ontvangen (of de mogelijkheid deze te lezen / te uploaden) hebben is cruciaal, of ze nu inhoudelijk gelezen

worden of niet. Aanvaarden van de algemene voorwaarden – ten tijde van het sluiten van een overeenkomst –

betekent nog niet dat de wederpartij deze ook feitelijk heeft kunnen inzien of lezen.

 

 

Gevolgen niet ter hand stellen van algemene voorwaarden aan wederpartij

 

Heeft de ondernemer/ gebruikmaker alleen genoemd dat hij voorwaarden gebruikt en deze niet aan de wederpartij ter hand heeft

gesteld of hem op andere wijze duidelijk heeft gemaakt waar de inhoud ervan is te lezen, dan kan de wederpartij

(een deel van de) de voorwaarden laten vernietigen en aldus buiten beschouwing laten.

Aan dit deel is hij dan niet gebonden. De gebruikmaker kan de inhoud van dat deel van zijn voorwaarden

dan niet tegenwerpen aan de wederpartij en hem hieraan houden.

Het moment waarop de voorwaarden aan de wederpartij kenbaar worden gemaakt als ook de wijze van kenbaarheid is van

groot belang om te kunnen bepalen of en zo ja, welk deel van toepassing is op de gehele overeenkomst, danwel nee, welk deel buiten toepassing moeten worden gelaten en niet een integraal onderdeel vormt met de rest van de contractsbepalingen.

 

 

 

 

Uw algemene voorwaarden door BERGA laten checken, aanpassen of opstellen?

klik hier

 

 

 

 

 

Vragen of juridisch hulp nodig?

 

Wilt u als wederpartij de Algemene voorwaarden (deels) laten vernietigen? Of meent u als gebruikmaker dat u wel degelijk

deze ter hand heeft gesteld? Wilt u deze kwestie uit handen geven aan een juridisch deskundige van BERGA?

Wilt u zelf Algemene Voorwaarden hanteren en toepassen? Wilt u deze juridisch laten screenen en/of aanpassen en up to date maken?
Wilt u deze juridisch laten screenen en/of aanpassen en up to date maken? Of heeft u een ander juridisch probleem of andere vraag?

 

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van

uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675. Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.