Verhouding overheid en burgers

 

Het bestuursrecht geeft rechtsregels die de verhouding tussen burger en overheid raken.

De overheid communiceert, bestuurt, reguleert en ordonneert op vele fronten.

Een belastingaanslag is daar een goed voorbeeld van. De overheid heeft aldus een grote invloed op haar burgers.

 

Onder burgers kunnen we ter onderscheid van de overheid verstaan, onder meer: individuele personen, ondernemers, verenigingen,

stichtingen, scholen en belangengroepen. Onder burgers kunnen we dus vele groepen scharen.

Ter eenduidigheid gebruiken we burgers ter synoniem voor diverse groepen, ondernemers of rechtspersonen.

 

 

 

Aanvraag van of bezwaar tegen een besluit overheid

 

Als u bijvoorbeeld een vergunning nodig heeft voor het bouwen van een schuurtje of u organiseert een dancefeest

en wilt graag een vergunning ingeval van overlast of hinder (hinderwetvergunning, evenementenvergunning of omgevingsvergunning) krijgen, dan moet u deze aanvragen bij uw gemeente. De gemeente zal op uw aanvraag moeten beslissen.

 

Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente inzake gemeentelijke heffingen. Dit besluit heeft u niet aangevraagd, maar wordt

eigenhandig door de gemeente naar uw huisadres gestuurd.

 

Indien u bezwaar heeft tegen een bepaald bestemmingsplan, dan kunt u dit bij uw gemeente aangeven.

De gemeente zal dan gaan beoordelen of uw bezwaar terecht is en of uw belang in bepaalde mate is geschaad met dit gemeentelijke plan.

 

Als u een beroep moet doen op de WW, WAO of bijstand, dan kunt u een aanvraag bij het UWV of de sociale dienst van uw gemeente indienen. Zij dienen dan te beoordelen of u aan de wettelijke criteria voldoet en of u voor een uitkering in aanmerking komt.

 

 

 

 

In bezwaar of beroep gaan? Wij helpen u!

klik hier

 

 

 

U krijgt een besluit op uw aanvraag of bezwaar: de beschikking

 

Voorgaande aanvragen tot een besluit en bezwaren tegen een (voorgenomen) besluit dienen via een geordende wijze te verlopen.

De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) geeft hiertoe regels en richtlijnen.

 

Het is wel zo dat het bestuursorgaan (orgaan van de overheid) uw aanvraag of bezwaar ruim dient op te vatten en bij eventuele onduidelijkheden van haar kant, u in de gelegenheid moet stellen bepaalde verzuimen te kunnen herstellen alvorens op uw verzoek of bezwaar wordt beslist. Uw krijgt extra rechtsbescherming. Overheden dienen bepalingen daartoe ten volle in acht te nemen.

Overheden zullen u vervolgens moeten laten weten of uw aanvraag gehonoreerd moet worden of niet. Of uw bezwaar terecht is

of niet. Zij dient u daarom een besluit in handen te geven waarin dit vermeld staat.

 

Zoals er AWB-regels bestaan over het indienen of aanvragen van een verzoek tot een bepaalde handeling van de overheid, zo

zijn er ook uit dezelfde AWB regels te geven die bij het maken van een besluit op een aanvraag of bezwaar in acht moeten worden

genomen. Deze voorschriften en (geschreven en ongeschreven) algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) dienen

door een overheid nauwgezet te worden nageleefd. Een voorbeeld daarvan vormt het motiveringsbeginsel. Een besluit dient

te worden gemotiveerd, zodat u begrijpt waarom een besluit is genomen en waarom uw aanvraag is afgewezen.

 

Het betreffende besluit wat op uw deurmat en waar uw eigen naam op staat noemen we een beschikking (=besluit).

Een besluit van de overheid wat niet op uw naam staat is géén beschikking maar kan een besluit zijn op basis van een bestemmingsplan (een spoorwegovergang die langs uw huis gaat komen), een algemeen verbindend voorschrift (voorschrift t.b.v. maatschappelijk verkeer in een gemeente zoals een omleiding in verkeer), of een algemeen plaatselijke verordening (ontruiming huurwoning, of afzetting vanwege politieonderzoek in het belang van de openbare orde). Dit noemt men gewoon een ‘beslissing op’ of wel een besluit.

 

Een beschikking is een individuele rechtsvaststelling die alleen op uw persoon, op uw rechten of plichten van toepassing is en daar alleen invloed op heeft. Het besluit heeft dus niet ook invloed op uw buurman.

Bent u het niet eens met de beschikking die heeft ontvangen op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u daartegen bezwaar maken,

administratief beroep aantekenen of in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 

 

Rechtsbescherming

 

Omdat de overheid zoveel invloed heeft of kan hebben in het leven van een burger, geeft het bestuursrecht de burger ook

veel rechtsbescherming om tegen het overheidsoptreden op te kunnen komen.

Dit kunt u alleen effecturen wanneer u een besluit in handen heeft: een door de overheid genomen beslissing waartegen u kunt opkomen als u het er niet mee eens bent. Een besluit opent uw deuren bij hogere instanties dan de instantie die de aanvankelijk bestreden beslissing heeft genomen.

 

U dient in dat geval binnen een bepaalde termijn te ageren, op te komen voor uw rechten.

Meestal is dit binnen een periode van 6 weken nadat u de beschikking heeft ontvangen.

 

Dit ageren kunt u in verschillende vormen in diverse stadia doen: bezwaar, administratief beroep, beroep bij de rechter, hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS: of ander gespecialiseerd hoger beroepsrechter zoals de Centrale Raad van Beroep (CRB: oordeelt over sociaal zekerheidszaken en de rechtspositie van ambtenaren), of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb: oordeelt over bedrijfseconomische zaken)

Hoort een hoger beroepszaak niet thuis bij het CRB of het CBb, dan dient deze voorgelegd te worden bij de RvS.

 

De volgorde van instanties van bezwaar tot en met hoger beroep:

 

Gemeente/overheid

• bezwaar bij de instantie die het omstreden besluit heeft genomen

• administratief beroep bij een hoger hiërarchische instantie dan die het omstreden besluit heeft genomen

 

De bestuursrechter bij de rechtbank

• beroep bij de bestuursrechter (rechtbank in beginsel enkelvoudige kamer, één rechter)

 

De hoger beroepsrechter

• hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtsspraak van de RvS (algemene zaken) of indien de zaak thuishoort bij een ander hoger beroepsinstantie:

• bij de CRB (ingeval van sociaalzekerheidsrecht/ambtenarenrecht) óf

• bij de CBb (bedrijfseconomische zaken)

 

Cassatie

• cassatie bij de Hoge Raad (is alleen mogelijk ingeval u een bezwaarschrift bij de belastingdienst heeft ingediend over belasting-

zaken en u nadien een besluit heeft ontvangen op een beroepsschrift ingediend bij de belastingkamer van het Gerechtshof.

 

 

 

Heeft u vragen of juridisch advies nodig op bestuursrechtelijk gebied?

 

Heeft u vragen over het voorgaande op gebied van Bestuursrecht? Neemt u dan contact met ons op

via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van uw bericht of vraag of vraag.

Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst. U kunt online betalen via onze site.

Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675.

Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.