Het contractenrecht en verbintenissenrecht

 

Zowel particulieren als ondernemers hebben te maken met contracten, overeenkomsten.

Het contracten- en verbintenissenrecht regelt de inhoud van een contract en de gevolgen daarvan voor partijen.

 

Een overeenkomst is een (meerzijdige) rechtshandeling die tussen 2 partijen of meer geldt.

Tussen ondernemers, maar ook tussen particulieren onderling kunnen overeenkomsten bestaan.
U bent bij voorbeeld als werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst van een bedrijf.

Of u heeft een contract met uw internetprovider gesloten.

De groothandel levert u producten voor uw detailhandelszaak of webshop op grond van een leveringsovereenkomst.

Tussen u en uw vader sluit u een leenovereenkomst.

Uw bedijfspand huurt u of koopt u krachtens een huur- of koopcontract.

Al deze handelingen zijn rechtshandelingen en komen samen in een overeenkomst.

Rechtshandelingen zijn handelingen waaraan het recht bepaalde gevolgen verbindt. Uit de door partijen gesloten overeenkomst

vloeien diverse rechten en plichten voort. Die rechten en plichten noemt men verbintenissen.

 

Verbintenissen (rechten en plichten) kunnen ontstaan uit een overeenkomst of omdat de wet ze voorschrijft.

Bij de overeenkomst is sprake van een bewuste gewilde beoogde rechtshandeling ( men wil samen een contract opstellen);

bij de wet is er vaak sprake van een niet beoogde, niet gewilde handeling of gebeurtenis (men rijdt iemand per ongeluk aan).

Dit noemt men een rechtsfeit en vormt daarmee de tegenhanger van een rechtshandeling.

 

Hieronder een klein stukje theorie om dit inzichtelijk te maken.

Hierbij worden een aantal praktische voorbeelden genoemd.

Bij vragen of problemen geven wij u graag advies!

 

 

 

 

Een contract door BERGA laten opstellen?

Weten hoe sterk uw contract is?

Afspraken worden niet nagekomen, wat nu?

klik hier

 

 

 

 

 

Verbintenissen: verplichtingen en rechten uit een overeenkomst

 

Ingeval er een contract bestaat tussen partijen, dan vloeien daar rechten en plichten uit voort.

Deze gevolgen zijn bij voorbeeld voor de afnemer en leverancier verschillend van aard.

De koper moet betalen en de verkoper dient bij voorbeeld te leveren.

Verbintenissen uit een overeenkomst zijn van regelend recht d.w.z. dat het partijen vrij staat welke gevolgen zij over en weer

verbinden aan het contract. Zij mogen afwijken van de basisregels zo gezegd. Partijen zijn vrij om wel of niet voor deze

verbintenissen te kiezen. Er zijn echter ook regels waar men niet van mag afwijken. Deze bespreken wij hieronder.

 

Verplichtingen en rechten die partijen naar elkaar toe hebben, worden juridisch geduid als verbintenissen.

Een overeenkomst kent dus diverse verbintenissen die partijen op zich nemen wanneer zij een contract jegens elkaar aangaan.

Een overeenkomst is dus per definitie wederkerig: de een presteert waar de ander recht op heeft.

Ook wanneer zij ervan af willen. Boek 3 van het Burgerlijk wetboek geeft algemene regels over het ontstaan van rechtshandelingen

en overeenkomsten. Boek 6 regelt de bepalingen omtrent overeenkomsten en schadevergoeding.

Boek 7 geeft bepalingen over speciale overeenkomsten zoals een arbeidsovereenkomst en een huurovereenkomst.

Zoals u kunt zien is ons recht zo opgebouwd en in het Burgerlijk wetboek weergegeven, dat gebruik wordt gemaakt van een trechtermodel: van algemeen naar bijzonder.

 

 

Verbintenissen: verplichtingen en rechten zoals die uit de wet voortvloeien

 

Naast het vrijwillig en eigenhandig aangaan van verbintenissen uit een overeenkomst (uit een rechtshandeling),

zijn er ook verbintenissen die de wet voorschrijft indien zich een rechtsfeit voor doet.

Een rechtsfeit is een feitelijke handeling of gebeurtenis waaraan de wet bepaalde gevolgen verbindt.

Deze rechten en plichten voortkomend uit de wet noemt men dwingend recht.

 

Een voorbeeld van een verbintenis uit de wet is de verplichting om de schade te vergoeden die is ontstaan uit hoofde van een

onrechtmatige daad. (Zie hiervoor tevens het rechtsgebied: aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht)

Als ik iemand per ongeluk materiële of immateriële schade berokken, dan moet ik diegene volgens de wet schadeloosstellen.

Een ander voorbeeld is iemand onder dwang een contract laten tekenen en vervolgens dat degene geld afhandig gemaakt wordt.

De wet stelt in dit geval dat het contract vernietigbaar is en vervolgens als het contract is vernietigd dat het geld teruggegeven dient

te worden aan de degene die onder dwang dit heeft moeten afstaan. Op deze wijze zorgt het recht ervoor dat een onwenselijke situatie ophoudt te bestaan en de eerdere juridische werkelijkheid van vóór het onder dwang tekenen weer wordt hersteld.

 

En dat is logisch in onze maatschappij. Het recht zit dan ook vol logische redeneringen die vaak op iets ingewikkelde wijze

zijn samengesteld. De jurist heeft als taak deze voor de leek inzichtelijk te maken. Daar komen wij om de hoek.

 

Tot zover de theorie.

 

 

Gemaakte afspraken worden niet na gekomen, wat kunt u nu doen?

 

Particulieren en ondernemers doen er goed aan om veel zaken in overeenkomsten te gieten.

Dit vergt enige tijd en soms geld, maar op deze wijze kunt u toekomstige problemen voor zijn.

Uw rechtspositie ten opzichte van uw wederpartij wordt daardoor duidelijk en zichtbaar.

Wanneer uw wederpartij zich niet houd aan de in de overeenkomst overeengekomen en vastgelegde afspraken,

dan kunt u nakoming daarvan vorderen bij uw wederpartij. Dit kan op grond van het recht.

Afspraken en contracten dienen te worden nageleefd. Partijen dienen zich te houden aan de verplichtingen die zij over en weer hebben.

 

Nakoming vordert u in eerste instantie bij uw wederpartij die daartoe verplicht is. Biedt dit geen soelaas, dan kunt u

ons als juristen inschakelen om uw wederpartij te dagvaarden voor de rechter. Als de rechter u in het gelijk stelt en uw wederpartij

veroordeelt tot nakoming, dan kunt u met het vonnis in de hand een gerechtsdeurwaarder inschakelen die voor u de wederpartij

dwingt tot betaling, danwel nakoming. Dit is afhankelijk van het vonnis van de rechter. U kunt tevens beslag laten leggen en zo er zeker van zijn dat u verhaal kunt halen uit de verkoop van de boedel. Vaak dient dit laatste middels ook als pressiemiddel voor de schuldenaar om alsnog de schadelijdende partij te geven waar hij recht op heeft.

 

Conflictbemiddeling of er onderling alsnog proberen uit te komen is en blijft de beste weg. Temeer als u in de toekomst

in zakelijk opzicht in bepaalde mate ‘afhankelijk’ van elkaar bent. U komt elkaar weer tegen en dan is het prettig als de lucht is geklaard.

 

 

Bewijskracht mondelinge afspraak en schriftelijke overeenkomst

 

De meeste overeenkomsten (en daaruit voortvloeiende verbintenissen: rechten en verplichtingen naar elkaar toe)

zijn van regelend recht en de inhoud daarvan wordt geheel vrij ingekleurd door partijen zelf.

Een mondelinge afspraak heeft in beginsel net zo veel rechtskracht als het bestaan van een overeenkomst.

 

Problemen ontstaan daar vaak waar partijen ontkennen dat er een mondelinge afspraak was. Het bewijzen van het

bestaan ervan in een rechtsgeding is vaak een heidens karwei, zo niet een onmogelijke opgave.

Hoeveel zin heeft het dan nog om aan een mondelinge afspraak enig juridisch gewicht toe te kennen?

Veel. Het hangt af van vele factoren af om voor een overeenkomst te kiezen. Eén ervan is: hoe goed kent u uw wederpartij?

 

Door eenvoudigweg de mondelinge afspraak in de vorm van een overeenkomst te gieten zijn al veel hiaten voor de toekomst uitgesloten. Voor beide partijen werkt dit vaak plezierig: het geeft zekerheid voor toekomstig zaken doen.

Door het bestaan van het contract zal degene die stelt dat bepaalde afspraken niet bestaan i.p.v. wel,  maar moeten bewijzen dat dat niet het geval is. Men hoeft dan niet te bewijzen dat er een contract is, maar juist wat men kennelijk beweerd dat er niet is of nooit geweest is. Deze omkering van de bewijslast geeft dus eigenlijk de sterke bewijskracht van een overeenkomst aan.

 

 

Wanneer is het verstandig om een professionele overeenkomst op te stellen?

 

Wanneer u elkaar goed kent en vertrouwd of u doet al jaren zaken met elkaar, of het financieel belang is klein, of de kans op wanprestatie is klein zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat u afziet van het vormgeven van een schriftelijke overeenkomst.

 

In geval voorgaande factoren niet van toepassing zijn op uw zakelijke situatie, dan doet u er al snel verstandig aan om intentieverklaringen, concepten, akkoorden en overige afspraken vorm te geven in een professionele overeenkomst.

Gaat het daarnaast om bijzondere overeenkomst uit boek 7 Burgerlijk wetboek, zoals een arbeidscontract, een huurovereenkomst of bij voorbeeld om een agentuur, arbitrageovereenkomst of een aanneemovereenkomst, dan zult u de bepalingen die de wet daarover hanteert in de overeenkomst tot uitdrukking moeten laten komen.

 

Om vele redenen, zoals hiervoor uiteengezet, is het vormgeven van uw zakelijke belangen in de vorm van een contract dus zeer

raadzaam. U bespaart er veel tijd, moeite én geld mee ingeval er problemen ontstaan.

 

 

 

Vragen of juridische hulp nodig?

 

Heeft u vragen omtrent Contractenrecht en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over en weer (verbintenissen)?

Is een contract niet juist tot stand gekomen meent u? Is een contract onder valse voorwendselen tot stand gekomen meent u?

Dient u iemand schadeloos te stellen anders dan uit een contract, uit een onrechtmatige daad?

 

Heeft u overige vragen m.b.t. contract, contractvorming en verplichtingen over en weer?

Wilt u bepaalde wanprestatie via de rechter laten afdwingen? Of heeft u een andere vraag?
Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675. Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.