Bedrijven en rechtspersonen

 

Het ondernemingsrecht is het beste samen te vatten door het recht dat van toepassing is op bedrijven en rechtspersonen.

Andere benamingen voor bepaalde onderdelen binnen het ondernemingsrecht zijn het vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

Het onderscheid in juridische en feitelijke betekenis van beide belichten wij hieronder.

 

Een aantal specifieke wetten vormt een grote bron van recht die specifiek van invloed is op bedrijven en rechtspersonen.

Zo is er het Wetboek van Koophandel, de Handelsregisterwet, de Mededingingswet en boek 2 van het Burgerlijk wetboek.

 

Naast voorgaande wetten gericht op ondernemingen zijn er ook wetten waarmee zowel een ondernemer als een burger te maken krijgt.

In het bijzonder zijn ze voor de onderneming van groot belang.

U kunt hier bij voorbeeld denken aan het: contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, insolventierecht en het financieel /sociaal zekerheidsrecht.

 

 

 

 

Juridisch advies nodig als eigenaar/maat/vennoot?

Wilt u een partnership aangaan?

Algemene voorwaarden nodig?

klik hier

 

 

Bedrijven

 

Bedrijven zijn en bestaan in het algemeen uit natuurlijke personen (eigenaren, maten en vennoten) alleen die personen

kunnen zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.

De personen zélf hebben alleen rechtspersoonlijkheid; het bedrijf als zelfstandige eenheid in het geheel niet.

 

Alleen deze natuurlijke personen zijn zelfstandig (in privé) aansprakelijk te stelen, kunnen rechtshandelingen verrichten,

aangeklaagd worden, schulden hebben en contracten sluiten. Tegenwoordig mogen alleen wel de vennoten – met zekere restricties – hun privé en zakelijk vermogen juridisch scheiden. Vennootschappen worden ook wel natuurlijke vennootschappen genoemd.

De personen zijn elk ook een rechtssubject te noemen: een individuele drager van rechten en plichten en zijn daarop als persoon aan te spreken.

 

Voorbeelden van bedrijven:

 

• eenmanszaken

• maatschappen

• commanditaire vennootschappen

• vennootschappen onder firma

 

 

Rechtspersonen

 

Rechtspersonen worden feitelijk geleid door natuurlijke personen, maar juridisch gezien handelt een rechtspersoon als organisatie alleen op naam en als één geheel. Juridisch gezien zijn het niet de individuele leden die de zaken beheren om aan het maatschappelijk verkeer deel te kunnen nemen; het is de organisatie zélf als geheel en die op alleen op naam daarvan zelfstandige rechten en plichten draagt als het gaat om het afsluiten van contracten, leningen van een bank kunnen verkrijgen of aangeklaagd kunnen worden.

 

Individuele leden gaan zo juridisch op in een grotere juridische entiteit, waardoor hun eigen privé handelen onzichtbaar wordt.

Vennootschappen als een bv en een nv worden ook wel rechtspersoonlijke vennootschappen genoemd.

Hun privé vermogen wordt daarmee ook afgeschermd, evenals de mogelijkheid om hen individueel aan te klagen.

 

Voorbeelden van rechtspersonen:

 

• naamloze vennootschap (NV)

• besloten vennootschap (BV)

• verenigingen

• stichtingen

 

 

Juridische knelpunten vanuit uw onderneming bekeken

 

Als u als ondernemer knelpunten tegenkomt zullen deze direct of indirect al snel te maken hebben met het ondernemingsrecht.

Uw juridische problemen of zaken zullen door BERGA steeds vanuit het oogpunt van uw onderneming tegen het licht worden gehouden.

Op deze manier zijn we in staat om ook op pragmatische manier te kijken welke factoren en gebieden ermee gemoeid zijn.

Een totaal aanpak van de door u gesignaleerde knelpunten is en blijft steeds ons uitganspunt.

Eén juridisch knelpunt – zo is onze ervaring – raakt al snel meerdere rechtsgebieden.

 

Uit het oogpunt van uw onderneming maakt het nogal verschil of u een woning of bedrijfsruimte huurt of koopt, of u een

gemeentelijke vergunning uit milieu overwegingen aanvraagt voor een productiebedrijf of dat u deze aanvraagt voor een afvalverwerkende fabriek, of voor de aanvraag van een bouwkavel om daar een garage te gaan bouwen.

Eveneens maakt het nogal wat uit dat u als werkgever één individuele werknemer ontslaat of dat er sprake zal zijn van een

massa ontslag en een sociaal plan vereist zal zijn.

U heeft als ondernemer dan ook al snel te maken met de rijksoverheid (belastingen) gemeentelijk beleid (vergunningen), arbeidsrecht

(aannemen en ontslag personeel), algemene voorwaarden (in leverancierscontracten), contractenrecht (in en verkoop goederen), huurrecht (huren bedrijfsruimte) en vele andere aanverwante terreinen.

 

 

Wij helpen u graag met o.a. de volgende ondernemingsrechtelijke problemen:

 

• overeenkomsten (zakelijke contracten)

• algemene voorwaarden
• nakoming, aansprakelijkheid en invordering (incasso)
• sociaal / financieel zekerheidsrecht

• insolventierecht

• bedrijfspanden, kantoren huren of kopen

• eenmanszaak
• maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
• besloten vennootschap (BV) en andere rechtspersonen
• directeur-grootaandeelhouder (DGA) en commissarissen
• aandelen en holding, (stemrecht, verkoop aandelen / bedrijfsactiva, aanbiedingsplicht, verpanding, nationale fusies)

• dochterondernemingen
• bedrijfsovernames
• bedrijfsovergang binnen familieverhoudingen
• arbeidsrecht
• medezeggenschap werknemers en ondernemingsraad
• arbeidsomstandigheden / letselschade

• aan- en verkoop van onroerende zaken
• bouwrecht en aanneemovereenkomsten
• (inschrijving van) handelsnamen, domeinnamen, merken en modellen
• intellectuele rechten en software

• faillissementsrecht

• inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

 

Let wel: deze lijst is niet limitatief. Er zijn vele andere ondernemingszaken.

 

 

 

Heeft u vragen of juridisch advies nodig op het ondernemingsrechtelijk gebied?

 

Heeft u vragen, of wilt u hierover juridisch advies inwinnen?

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of

achterlaten van uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden.

U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675.

Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.