De vrijheid als persoon en familie

 

Als persoon geniet je vrijheden als te gaan samenwonen, te trouwen en kinderen met je levenspartner te krijgen, maar ook de vrijheid om als een zekere mate van rechtsbevoegdheid te hebben om als individu rechtshandelingen te mogen verrichten, eigenaar van iets te worden, zelfstandig iets mogen huren of een ander helpen uit hoofde van een mentor en bewindvoerdersschap.

 

We hebben het hier over de vrijheden die wij als individu, dus als persoon hebben, maar ook vrijheden die wij als gezin hebben,

in geval wij als individuen besluiten als partners door het leven gaan.

De persoonlijke en familie of gezinsvrijheden worden op belangrijke levensthema’s door de wet geregeld en wel in

boek 1 van het Burgerlijk wetboek.

 

 

 

 

Trouwplannen?

Samenwonen?

Gezinsuitbreiding?

klik hier

 

 

 

 

 

Personenrecht

 

Het gaat hierbij dus om zaken die de individuele vrijheid van juridische bevoegdheden van een persoon mogelijk maken,

doordat de wet daar aparte bepalingen voor in het leven heeft geroepen.

 

Voorbeelden van het personenrecht zijn onder andere:

 

• de rechtsbevoegdheid van personen (het kunnen kopen, huren of afsluiten van een overeenkomst)

• de handelingsbekwaamheid (vanaf de leeftijd van 16 jaar mag iemand zelfstandig rechtshandelingen verrichten

• de vertegenwoordigingsbevoegdheid (iemand die als curator voor een onder curatele gestelde optreedt)

• het recht op een naam

• het recht op naamswijziging (voor en achternaam)

• het recht op een woonplaats

 

 

Familierecht

 

Het familierecht is van oorsprong het recht van het huwelijk en die de huwelijkse rechten en plichten die daaruit voorkwamen.

Dit familierecht heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een recht van het gezin en gezinsleven.

Gezin kan men heden ten dage breed opvatten volgens de jurisprudentie. Het gaat in dit verband om vele vormen van samenlevingsverbanden. De vrijheden die men heeft als gezin en familie worden expliciet genoemd in de wet.

Het recht op een gezin, gezinsleven en de waarborging van een zekere mate van privacy daaromtrent worden als fundamentele rechten gezien en zo ook wettelijk verankert.

 

Voorbeelden van het familierecht zijn onder meer:

 

• huwelijk

• echtscheiding (ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed,

voorlopige voorziening tijdens de scheidingsprocedure over gebruik woning, verblijf kinderen, omgangsregeling en alimentatie)

• gemeenschap van goederen

• boedelverdeling (tussen erfgenamen en tussen partners na uitgesproken echtsscheiding of na het beëindigen van een samenwoon- of samenleefcontract)

• alimentatie

• beslaglegging loon en uitkering (verhaalzaken)

• vaderschap (erkenning en ontkenning)

• ouderlijk gezag

• adoptie

• leerplichtwet (kinderen tot 18 jaar)

• levensonderhoud kinderen tot 18 jaar

• bescherming van minderjarige kinderen

• omgangsregeling kinderen

• ondertoezichtstelling

• uithuisplaatsingen

• wijzigen huwelijkse voorwaarden

• bijzondere rechterlijke verzoeken (ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag, zaken in het kader van de Wet BOPZ)

 

 

Personen- en familierecht in perspectief

 

 

Levenszaken en overlijdenszaken

 

Tussen het personenrecht en het familierecht bestaat een sterk verband. Dit komt tot uiting in de bepalingen van bloed- en aanverwantschap.

Het gaat daarbij om zaken die de vrijheden van een individu en als familie raken en die in meer onder of minder met wettelijke waarborgen ingekleed zijn. Het persoons- en familierecht raken dus zaken die over levenszaken gaan.

Als het gaat over nalatenschap, dan gaat het over zaken die ná het overlijden plaatsvinden: overlijdenszaken

In dat geval komt het erfrecht de hoek om kijken. Dit is niet een integraal onderdeel van het persoons- en familierecht

en geldt dan ook als een apart rechtsgebied.

 

Invloed van internationale verdragen en omvang zaken

 

In Nederland is het personen- en familierecht onderdeel van het nationale civiele of burgerlijke recht.

Dit recht eindigt niet bij de grens, want er gelden velde internationale en transnationale verdragen omtrent het personen- en familierecht. Zo zien we vele bepalingen over de rechten en bescherming van het kind, over het familierecht, het gezinsleven in:

het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, EVRM en in het bijzonder het daaruit voortvloeiende recht op een family life,

het recht op een gezinsleven. Wetten en uitspraken uit het EVRM zijn van grote importantie op onze nationale rechtspraak.

Het personen- en familierecht is goed voor bijna 50% van het aantal zaken dat via een rechter afgedaan wordt.

Zittingen zijn niet openbaar doch worden achter gesloten deuren gehouden. Dit in tegenstelling tot andere rechtsgebieden

waarbij openbaarheid van zittingen de regel is.

 

Wetswijzigingen

 

Het familierecht is op zich sterk onderhevig aan vele wetswijzigingen. In 1998 is in Nederland het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun

kinderen ingevoerd. Ouders werden daarmee automatisch gelijkwaardig in het gezag over hun kinderen. Dit was het uitgangspunt.

Bij scheiding zou het dus zo moeten zijn, dat dit gezag ook dan gelding zou moeten hebben en door beide ouders uitgeoefend moeten kunnen worden. De praktijk was een andere: veelal trok de vader aan het kortste eind en had de moeder vrijspel in deze gezagsuitoefening, omdat het kind vaak ook bij de moeder (nog steeds vaak het geval) verbleef.

In 2009 is daarom het verplicht ouderschapsplan ingevoerd, om de hiaten in de praktijk tussen man en vrouw als ouder, na gescheiden te leven om het gezag over gezamenlijke kinderen goed te kunnen blijven uitoefenen. De achterstand voor de mannelijke ouder als het gaat om gezag voor diens kind(eren) is hierdoor behoorlijk ingehaald.

 

Heeft u vragen of juridisch advies nodig over het personen- en familierecht?

 

Heeft u over het Personen- en familierecht vragen? Wilt u bepaalde acties binnen dit recht door ons laten inzetten?

Heeft u hierover vragen, of wilt u hierover juridisch advies inwinnen?

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675. Zoekt u ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.