Financiële zekerheid

 

Het bestuurs(proces)recht geeft (algemene regels in één wetboek: AWB) omtrent de wijze van omgang en interactie tussen overheden en burgers en het opkomen van rechten die mogelijk geschaad zijn.

 

Waar de AWB algemene inhoudelijke en processuele bepalingen geeft van hoe  burgers op kunnen komen voor hun eigen rechten en de de wijze waarop, daar geeft het sociaal zekerheidsrecht bepalingen (die verspreid zijn over meerdere wetboeken) waarover burgers dan

precies op kunnen komen bij het bestuursorgaan of rechtelijke instantie. Zij geeft de inhoud van die rechten weer.

Als we het hebben over de gemeenschappelijke noemer binnen het sociaal zekerheidsrecht, dan hebben we het over het recht

mensen een minimaal financieel vangnet te verschaffen. De wetgeving van sociaal zekerheidsrecht wordt bijzondere wetgeving genoemd, de AWB de algemene.

 

 

 

Indien u (tijdelijk of langdurig) niet in eigen onderhoud kan voorzien

 

Nederland als welvarend land  geeft mensen de mogelijkheid te werken waar men wil, van welke aard de arbeid ook is.

Op deze wijze kan men een eigen inkomen verschaffen en daarmee een financieel zelfstandig bestaan opbouwen.

Wanneer u te maken krijgt met faillissement, ontslag of arbeidsongeschiktheid (al of niet door een handicap),

dan kunt u – mits u voldoet aan de wettelijke voorwaarden – een beroep doen op het sociaal vangnet en zo een uitkering

verkrijgen waardoor u in staat blijft (al of niet voor een bepaalde periode) de kosten van uw bestaan te voldoen.

 

 

Sociaal vangnet

 

De benaming vangnetregeling is in sommige gevallen niet van tijdelijke aard. Chronisch zieken of gehandicapten zijn blijvend afhankelijk van bepaalde financiële voorzieningen op dit vlak. En die blijven gelukkig in Nederland ook recht houden op een

bestaansminimum. Uitgangspunt en regel is echter, dat wie een ieder verplicht wordt gesteld zelfstandig in eigen onderhoud dient te voorzien. Kan men dat niet (of niet volledig) dan pas komt het sociaal zekerheidsrecht om de hoek.

U krijgt dan een uitkering waar u dan – tijdelijk of niet – gebruik van kunt maken.

 

Denkt u dat u recht heeft op een uitkering? Wij bieden deskundige en betrokken rechtshulp.

Het sociaal zekerheidsrecht is complexe regelgeving en daarmee aan veel wijzigingen onderhevig.

Maatschappelijke veranderingen en andere invulling en vormgeving van sociaalzekerheidswetgeving zorgen voor een continue gewijzigd palet van sociaal zekerheidswetgeving.

 

 

 

 

Onterecht minder kinderbijslag of uitkering?

Problemen met de WMO of WWB?

klik hier

 

 

Recente ontwikkelingen

 

Recente ontwikkelingen binnen het sociaal zekerheidsrecht zijn:

 

• de onlangs ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (rechtspositie flexwerkers verstevigd, ontslag sneller, goedkoper en eerlijker en mensen weer snel aan een baan helpen als doel voor de WW);

 

• de Participatiewet (mensen die kunnen werken met ondersteuning. De Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is samengevoegd in de nieuwe Participatiewet).

 

• en de nieuwe arbeidsrechtelijke regels omtrent het contract-, flex-, en ontslagrecht.

 

Om uw rechten als uitkeringsgerechtigde te claimen of te halen uit de sociale zekerheidswetgeving zal u op basis daarvan een aanvraag moeten doen, of bewaar of beroep moeten aantekenen. Hier komen dan weer de algemene bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) om de hoek. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Hieronder geven wij enkele concrete toepassingen waar u mee te maken zou kunnen krijgen als u gebruik maakt (of wenst te maken) van voorzieningen binnen het sociaal zekerheidsrecht.

 

 

Voorbeelden sociaal zekerheidsrecht

 

We hebben al een aantal concrete toepassingen binnen het sociaal zekerheidsrecht de revue laten passeren.

Hier noemen we nog een aantal in het oog springende voorbeelden over conflicten of geschillen met uw:

 

• studiefinanciering

• uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK)

• toeslagen op grond van de Toeslagenwet
• uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
• voorzieningen voor gehandicapten
• AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw)

 

 

Wij verstrekken u juridisch advies en rechtsbijstand bij:

 

• conflicten of geschillen omtrent toekenningen, bevriezing of intrekking van uitkeringen en vergunningen

• de hoogte van de toeslag of uitkering, over het terugvorderen van uitkeringen en over opgelegde boetes en maatregelen.

• het voeren van bezwaarprocedures bij onder meer het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten

• het voeren van beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State.

 

 

 

Heeft u vragen of juridisch advies nodig op het gebied van sociaal zekerheidsrecht?

 

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten

van uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site.

 

Wij zullen uw vraag/bericht z.s.m. beantwoorden. Uw bestelling of gemaakte afspraak zullen wij u bevestigen.

Bij het maken van een gewenste afspraak voor een persoonlijke dienst, zullen wij u eerst telefonisch contact met u

opnemen voor het inplannen van een definitieve afspraak.

U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675.

Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.