Toestemming echtgenoot nodig bij borgstelling?

Toestemming echtgenoot nodig bij borgstelling partner?

Vernietigen garantstelling bij ontbreken toestemming echtgenoot?

 

Bij het sluiten van een garantieovereenkomst kan behalve de handtekening van de garant, ook toestemming van diens

echtgenoot vereist zijn. Ontbreekt deze en wordt de garant tot betaling aangesproken, dan heeft de betreffende echtgenoot de bevoegdheid de garantieovereenkomst te vernietigen. Over dit toestemmingsvereiste heeft de Rechtbank Den Haag onlangs een duidelijke uitspraak gegeven.

 

Huurovereenkomst sluiten onder garantstelling

 

In deze kwestie had gedaagde namens een BV in oprichting een huurovereenkomst gesloten. De verhuurder had behalve een bankgarantie ook een garantieverklaring geëist. Gedaagde heeft zich garant gesteld voor de nakoming van de huurbetalingen

tot een maximum bedrag van € 52.500. De BV wordt opgericht maar gaat niet lang daarna failliet.

Op dat moment staat er nog een huurschuld open van 3 maanden.

 

Verhuurder spreekt garant voor huurschuld

 

De verhuurder spreekt, onder verwijzing naar de garantie, gedaagde aan om deze schuld te voldoen.

Gedaagde is echter getrouwd en zijn echtgenote heeft de garantie vernietigd omdat haar toestemming niet was gevraagd.

De verhuurder stapt naar de rechter en vordert betaling. De rechter moet beoordelen of gedaagde voor het aangaan van de garantieovereenkomst toestemming nodig had van zijn echtgenote.

 

Toestemmingsvereiste ex art 1:88 BW

 

Dit toestemmingsvereiste is neergelegd in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze bepaling heeft een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor o.a. de volgende rechtshandelingen:

  • overeenkomsten strekkende tot verkoop of bezwaring (hypotheek) van de echtelijke woning;
  • verstrekken van (bovenmatige) giften;
  • overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt (borg/garantie);
  • overeenkomsten van koop op afbetaling (behalve ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf).

 

Ratio toestemmingsvereiste: gezinsbescherming

 

Doel van de vernietigingsbepaling is om echtgenoten in het belang van het gezin te beschermen tegen het verrichten van rechtshandelingen die naar de aard daarvan benadelend zijn of een groot financieel risico meebrengen.

In dit geval valt de garantie in principe onder rechtshandelingen waarvoor toestemming van de andere echtgenoot nodig is.

 

Uitzondering: binnen normale uitoefening van beroep of bedrijf

 

De rechtbank onderzoekt vervolgens of de garantie valt binnen de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Hoewel het sluiten van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte niet dagelijks gebeurt, geschiedt dit in de regel in het

kader van de normale bedrijfsuitoefening van een BV. In dit geval meent de rechter dat er bijzondere omstandigheden zijn

om van dit uitgangspunt af te wijken. Zo was gedaagde slechts als werknemer bij het bedrijf betrokken en werd hij na de

oprichting van de BV niet aandeelhouder of bestuurder. Hij had voor het aangaan van de garantie aldus toestemming van zijn echtgenote nodig. Het beroep op vernietiging slaagt en de vordering van de verhuurder wordt afgewezen.

 

BERGA juridische diensten voor al uw advies bij een overeenkomst tot borg/garantie

 

Uit deze uitspraak blijkt weer eens het belang van deugdelijk onderzoek bij het aangaan van een overeenkomst tot borg.

De verhuurder had kunnen weten of gedaagde was getrouwd en had aldus kunnen verlangen dat de echtgenote de

garantstelling zou medeondertekenen. Als de wederpartij te goeder trouw is kan een beroep op vernietiging wegens

het ontbreken van toestemming overigens niet slagen. Laat u daarom goed adviseren voordat u een garantiestelling overeenkomt.

 

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Laat het ons weten via onze website: www.bergajuridisch.nl of via ons mailadres:

info@bergajuridisch.nl

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier