loader


BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht geeft algemene regels hoe op te komen tegen bestuursrechtelijk handelen van de (semi)overheid. U kunt dan denken over het instellen van bezwaar of beroep bij het bestuursorgaan zélf dat het besluit heeft genomen en in de hoger beroepsfase bij de bestuursrechter.

Bezwaar en beroep

Wanneer sprake is van een besluit kunt u daartegen bezwaar maken en beroep instellen:

Bezwaar maken

Bezwaar is het eerste middel dat je als burger kunt inzetten om een besluit aan te vechten. Je dient het bezwaar in bij dezelfde overheidsinstantie (bestuursorgaan) die het besluit heeft genomen.

Beroep indienen

Als je het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kan je daarna normaal gesproken nog beroep instellen bij de rechter. Je gaat in beroep door het indienen van een beroepschrift bij de bevoegde rechtbank. De rechter kijkt bij de beoordeling van het besluit alleen naar de situatie zoals die was tijdens het nemen van het besluit.

Advies of bijstand nodig in de bezwaar- of beroepsfase?

Bouwvergunning

Een bouwvergunning is eergunning die volgens de woningwet nodig is voor het bouwen of verbouwen van een gebouw. In de toelichting op de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (tevens voor 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of voor 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen, etc.) een vergunning is vereist.

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Misschien moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wij kunnen voor u dan eerst een vergunningscheck doen, voor zowel inwoners als bedrijven. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunnen wij die voor u aanvragen.

Wij helpen u graag bij uw aanvraag en verstrekken passend advies.

Bouwvergunning

Een bouwvergunning is eergunning die volgens de woningwet nodig is voor het bouwen of verbouwen van een gebouw. In de toelichting op de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (tevens voor 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of voor 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen, etc.) een vergunning is vereist.

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Misschien moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wij kunnen voor u dan eerst een vergunningscheck doen, voor zowel inwoners als bedrijven. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunnen wij die voor u aanvragen.

Wij helpen u graag bij uw aanvraag en verstrekken passend advies.

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand (voorheen kapvergunning)

Voorheen (vóór 1 oktober 2010) stond deze vergunning bekend onder de naam kapvergunning, maar heet nu de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand. De regels verschillen van gemeente tot gemeente en daarom is het van belang bij je eigen gemeente na te vragen wat de specifieke eisen zijn om een boom te kappen.

Waardevolle houtopstand is kapvergunningsplichtig. Sinds 2012 is voor het kappen van waardevolle houtopstand een omgevingsvergunning, ‘activiteit vellen van een houtopstand’ nodig. Aanvragen kunnen worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. Pas na het verstrijken van de bezwaartermijn zonder dat er binnen die termijn bezwaren zijn ingediend is een verleende vergunning onherroepelijk en kan de aanvrager zonder risico overgaan tot kap. 

Bij een kapmelding wordt de voorgenomen kap maximaal 3 maanden voor de geplande kapwerkzaamheden bij de gemeente afdeling Openbare Werken, groenbeheer gemeld via het kapmeldingsformulier. 

Omgevingsvergunning houtopstand geweigerd of aanvragen?

Wij helpen u graag verder!

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te runnen. Gemeenten besluiten zelf aan welke voorwaarden horecabedrijven in hun gemeenten moeten voldoen. Controleer altijd of uw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van uw gemeente.

Voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning geldt landelijk hetzelfde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen bij uw gemeente. 

Voor het aanvragen van de overige vergunningen en ontheffingen heeft een aantal gemeenten standaardformulieren ontwikkeld. Het is verstandig om voorafgaand aan het aanvragen van een horecavergunning of ontheffing eerst bij de gemeente na te gaan of hiervoor standaardformulieren bestaan. 

Hulp en advies nodig bij de aanvraag of weigering van uw exploitatievergunning, of u komt er niet uit? Wij geven u op maat advies!

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te runnen. Gemeenten besluiten zelf aan welke voorwaarden horecabedrijven in hun gemeenten moeten voldoen. Controleer altijd of uw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van uw gemeente.

Voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning geldt landelijk hetzelfde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen bij uw gemeente. 

Voor het aanvragen van de overige vergunningen en ontheffingen heeft een aantal gemeenten standaardformulieren ontwikkeld. Het is verstandig om voorafgaand aan het aanvragen van een horecavergunning of ontheffing eerst bij de gemeente na te gaan of hiervoor standaardformulieren bestaan. 

Hulp en advies nodig bij de aanvraag of weigering van uw exploitatievergunning, of u komt er niet uit? Wij geven u op maat advies!

Schadevergoeding

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) kunt u een procedure starten. U kunt bij de bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

->rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
->onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding

Ook de hoogte van de schadevergoeding verschilt bij een rechtmatig en onrechtmatig besluit. Ingewikkeld dus. Om inzichtelijk te maken welke procedures er zijn en welke procedure u moet volgen als u schade hebt geleden, biedt onderstaand stroomschema uitkomst:Advies en/of rechtsbijstand nodig bij vordering tot schadevergoeding?

Onrechtmatige overheidsdaad

Een overheidsorganisatie kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen:

Besluit

Een overheidsorganisatie, zoals de gemeente, provincie of het waterschap, neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de overheidsorganisatie en daarna in beroep gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

Feitelijke handeling

Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een feitelijke handeling van de overheidsorganisatie. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Wel of geen besluit? Hulp of advies nodig?

Onrechtmatige overheidsdaad

Een overheidsorganisatie kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen:

Besluit

Een overheidsorganisatie, zoals de gemeente, provincie of het waterschap, neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de overheidsorganisatie en daarna in beroep gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

Feitelijke handeling

Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een feitelijke handeling van de overheidsorganisatie. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Wel of geen besluit? Hulp of advies nodig?

Sociaal zekerheidsrecht

Deze bijzondere wetgeving heeft te maken met het zorgen dat u bij voorbeeld als ontslagen werknemer uw rechten kunt afdwingen bij een UWV of gemeente om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.
Dit recht regelt in bijzondere wetten uw rechten en plichten indien u niet volledig in staat bent om zelfstandig in uw onderhoud te kunnen voorzien.

Het Sociaal zekerheidsrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

  • Aanvullend en vervroegd pensioen
  • Algemene nabestaandenwet
  • AOW
  • AWBZ
  • Grensoverschrijdend sociaal zekerheidsrecht
  • Kinderbijslag en kindgebonden budget
  • Toeslagenwet
  • WAJONG
  • WAO
  • En meer...

Uitkering geweigerd of aanvragen? Problemen met uw toeslagen?