loader


Strafrecht

Wanneer u zich niet aan de regels van het strafrecht houdt, zult u door het Openbaar Ministerie worden gedagvaard voor de strafrechter als u niet een (administratieve) boete opgelegd heeft gekregen. Met dit laatste koopt u als het ware uw straf af zoals het betalen van uw opgelegde boete die u via de bekende acceptgiro van het CJIB heeft ontvangen.

Indien u verdachte bent van een overtreding of misdrijf kunnen wij u in een gerechtelijke procedure bijstand bieden. Maar dit kunnen wij in een beperkt aantal zaken die alleen voor de politierechter verschijnen en in zaken die de kantonrechter behandeld. Wij kunnen u zonodig doorverwijzen. In de meeste gevallen kunnen wij u advies en processtukken leveren.

Verdachte

Een verdachte is volgens de wet iemand ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat diegene een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft. Het woord "redelijk" heeft hier specifiek de betekenis dat het vermoeden beargumenteerd moet kunnen worden met relevante argumenten. Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit wordt u in veel gevallen aangehouden. Gaat het om een misdrijf? Dan kunt u in voorlopige hechtenis worden gezet.

Wij kunnen u als verdachte rechtsbijstand bieden en van advies voorzien.

Misdrijven en overtredingen

In het Nederlandse strafrecht is een misdrijf net als een overtreding een strafbaar feit. Overtredingen zijn over het algemeen minder ernstig dan misdrijven, maar op de zwaarste overtredingen staat een hogere straf dan op de lichtste misdrijven.

De meeste misdrijven staan omschreven in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast staan er misdrijven in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wet op de economische delicten.

Misdrijven zijn o.a. 

 • Diefstal
 • Doodslag
 • Mishandeling
 • Alcohol in het verkeer 

Overtredingen zijn o.a. 

 • Openbaar dronkenschap
 • Bepaalde snelheidsovertredingen
 • Onverzekerd rijden 

Let op: onder misdrijven vallen ook feiten waarvan mensen dit misschien niet verwachten, zoals het bezit van een paar xtc-pillen (harddrugs) en kleine winkeldiefstallen. Ook mishandeling, bedreiging, vernieling, belediging en veel milieudelicten zijn misdrijven. 

Bijstand of advies nodig?

Misdrijven en overtredingen

In het Nederlandse strafrecht is een misdrijf net als een overtreding een strafbaar feit. Overtredingen zijn over het algemeen minder ernstig dan misdrijven, maar op de zwaarste overtredingen staat een hogere straf dan op de lichtste misdrijven.

De meeste misdrijven staan omschreven in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast staan er misdrijven in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wet op de economische delicten.

Misdrijven zijn o.a. 

 • Diefstal
 • Doodslag
 • Mishandeling
 • Alcohol in het verkeer 

Overtredingen zijn o.a. 

 • Openbaar dronkenschap
 • Bepaalde snelheidsovertredingen
 • Onverzekerd rijden 

Let op: onder misdrijven vallen ook feiten waarvan mensen dit misschien niet verwachten, zoals het bezit van een paar xtc-pillen (harddrugs) en kleine winkeldiefstallen. Ook mishandeling, bedreiging, vernieling, belediging en veel milieudelicten zijn misdrijven. 

Bijstand of advies nodig?

Klassiek of commuun strafrecht

Het commune omvat het klassieke (algemene) strafrecht. Het is een verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, zoals levensdelicten (moord en doodslag), geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven (verkrachting en ontucht) en vermogensdelicten (diefstal, verduistering en oplichting).

Naast het algemene klassieke strafrecht is er het bijzondere strafrecht.

Het ‘bijzonder’ strafrecht omvat de strafrechtelijke bepalingen die niet in het Wetboek van Strafrecht of het Wetboek van Strafvordering zijn opgenomen, maar in aparte (bijzondere) wetten. Denk bijvoorbeeld aan drugsdelicten (Opiumwet), economische delicten, fiscaal strafrecht (belastingfraude), milieudelicten en militair strafrecht. 

Verdachte van een strafbaar feit of advies nodig?

Economisch strafrecht (zie ook milieustrafrecht)

Dit zijn de vergrijpen die strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). De WED beschrijft overtredingen op veel verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld overtredingen van de Wet Dieren, Luchtvaartwet, Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming en de Wet op de Kansspelen.

Geen enkele onderneming wil betrokken raken bij strafbaar handelen. Toch beschouwt het Openbaar Ministerie veel zaken strafbaar, waarvan u niet wist dat ze strafbaar zijn. Zeker de zakelijke markt is steeds meer in het vizier van het Openbaar Ministerie. Hierbij worden zowel de onderneming als de (feitelijk) leidinggevenden van de onderneming vervolgd. Daarbij worden handelingen als strafbaar aangemerkt die op het eerste gezicht deel uitmaken van de normale of in ieder geval gebruikelijke bedrijfsvoering. 

Advies of rechtsbijstand nodig binnen het Economisch strafrecht?

Economisch strafrecht (zie ook milieustrafrecht)

Dit zijn de vergrijpen die strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). De WED beschrijft overtredingen op veel verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld overtredingen van de Wet Dieren, Luchtvaartwet, Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming en de Wet op de Kansspelen.

Geen enkele onderneming wil betrokken raken bij strafbaar handelen. Toch beschouwt het Openbaar Ministerie veel zaken strafbaar, waarvan u niet wist dat ze strafbaar zijn. Zeker de zakelijke markt is steeds meer in het vizier van het Openbaar Ministerie. Hierbij worden zowel de onderneming als de (feitelijk) leidinggevenden van de onderneming vervolgd. Daarbij worden handelingen als strafbaar aangemerkt die op het eerste gezicht deel uitmaken van de normale of in ieder geval gebruikelijke bedrijfsvoering. 

Advies of rechtsbijstand nodig binnen het Economisch strafrecht?

Milieustrafrecht

Onder milieustrafrecht wordt verstaan: de vervolging en berechting van feiten die strafbaar gesteld zijn in de via de Wet op de economische delicten (WED) gecriminaliseerde milieuwetten. Net als bij de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is hier sprake van zogeheten ‘gelede normstelling’, waarbij de concrete norm (wat precies wel en niet mag) te vinden is in een onderliggende wet.

In de handhavingspraktijk heeft het milieustrafrecht sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een steeds belangrijker plaats ingenomen. Onderwerpen die in veel milieustrafzaken centraal staan, zoals het begrip ‘afvalstoffen’, of de milieuvergunning, zijn geregeld in de Wet milieubeheer. Daarnaast zijn er de specifieke voorschriften uit de afzonderlijke milieuwetten, zoals bijvoorbeeld de Flora- en faunawet, de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.

Rechtsbijstand of advies nodig binnen het Milieustrafrecht?

Financieel strafrecht

Dit ziet met name op de handhaving van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). U kunt hierbij denken aan koersbeïnvloeding en marktmanipulatie, handelen met voorkennis, etc.

Wat te doen om betrokkenheid bij strafbaar handelen te voorkomen? Hoe te handelen wanneer binnen de onderneming strafbaar handelen wordt vermoed? En wat te doen als het Openbaar Ministerie plotseling op de stoep staat om een doorzoeking te doen? Allemaal vragen waarbij Berga juridische diensten u graag van dienst is. Onze juristen staan voor u klaar. Zowel voor compliance vraagstukken als voor advisering wanneer strafbaar handelen wordt vermoed. En natuurlijk voor het geval een procedure onvermijdelijk is.

Financieel of WFT-advies en/of rechtsbijstand nodig?

Financieel strafrecht

Dit ziet met name op de handhaving van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). U kunt hierbij denken aan koersbeïnvloeding en marktmanipulatie, handelen met voorkennis, etc.

Wat te doen om betrokkenheid bij strafbaar handelen te voorkomen? Hoe te handelen wanneer binnen de onderneming strafbaar handelen wordt vermoed? En wat te doen als het Openbaar Ministerie plotseling op de stoep staat om een doorzoeking te doen? Allemaal vragen waarbij Berga juridische diensten u graag van dienst is. Onze juristen staan voor u klaar. Zowel voor compliance vraagstukken als voor advisering wanneer strafbaar handelen wordt vermoed. En natuurlijk voor het geval een procedure onvermijdelijk is.

Financieel of WFT-advies en/of rechtsbijstand nodig?

Fraudezaken en witwassen

Fraude is een ernstig maatschappelijk probleem dat burgers, ondernemingen en de overheid financieel benadeelt. Fraude is 'opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen'. Voorbeelden van fraude zijn: 

 • Oplichting
 • Vastgoedfraude
 • Faillissementsfraude
 • Fraude met zorggelden
 • Witwassen van verkregen fraudegeld 

Witwassen is het verhullen of verbergen van de herkomst van een voorwerp, dan wel verbergen wie de rechthebbende op een voorwerp is. Daarnaast is van witwassen sprake als iemand geld of een goed voorhanden heeft dat van misdrijf afkomstig is en dader dat wist, of moest vermoeden. Witwassen is strafbaar gesteld in artikel 420bis Sr (en verder). De kern van het strafwaardige van witwassen bestaat eruit dat de criminele herkomst van het goed verborgen wordt gehouden of wordt verhuld.

Als er wetenschap is van de criminele herkomst van het goed is sprake van opzetwitwassen (420bis Sr). Als iemand redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp een criminele herkomst heeft, is sprake van schuldwitwassen. 

Verdachte van fraude of witwassen? Neem contact met ons op!

Ontnemingszaken

Los van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak kan het openbaar ministerie ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen.

Het idee hierachter is dat misdaad niet mag lonen. De rechter kan deze maatregel aan u opleggen om het voordeel dat u heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit te ontnemen. Onder bepaalde voorwaarden kan de maatregel echter zelfs opgelegd worden zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat. Een verband tussen het strafbare feit waarvoor u bent veroordeeld en het door u behaalde voordeel. 

Als u veroordeeld bent wegens een ernstig strafbaar feit en er is geld bij u aangetroffen dat u hoogstwaarschijnlijk door het plegen van andere strafbare feiten heeft verkregen, kan ook dit geld van u worden afgenomen. 

Verdachte in een ontnemingszaak?

Ontnemingszaken

Los van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak kan het openbaar ministerie ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen.

Het idee hierachter is dat misdaad niet mag lonen. De rechter kan deze maatregel aan u opleggen om het voordeel dat u heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit te ontnemen. Onder bepaalde voorwaarden kan de maatregel echter zelfs opgelegd worden zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat. Een verband tussen het strafbare feit waarvoor u bent veroordeeld en het door u behaalde voordeel. 

Als u veroordeeld bent wegens een ernstig strafbaar feit en er is geld bij u aangetroffen dat u hoogstwaarschijnlijk door het plegen van andere strafbare feiten heeft verkregen, kan ook dit geld van u worden afgenomen. 

Verdachte in een ontnemingszaak?