loader


Privaatrecht (of civiel recht)

Binnen deze hoofdgebieden worden diverse rechtsgebieden ingedeeld. Binnen elk rechtsgebied bieden we diensten aan. In dit document worden alle rechtsgebieden genoemd met alle mogelijke concrete toepassingen daarvan in soort van rechtshulp (verzoek, conflict, advies, etc.). De lijst geeft (voorlopig) een aardig volledig beeld van alle mogelijke soorten van dienstverlening binnen de genoemde rechtsgebieden. Deze lijst is niet uitputtend en er kunnen nog meer situaties zijn waarop we diensten kunnen verlenen!

Consumentenrecht

U bent consument (en niet een bedrijf) en koopt bijvoorbeeld online kleding, huurt een huisje en sluit een verzekering af. Als consument handelt en doet u zaken met een bedrijf.

Het Consumentenrecht is van toepassing en geeft u o.a. rechtsbescherming bij de volgende juridische toepassingen:

 • U koopt goederen in een winkel;
 • U koopt goederen via een webshop, dit is kopen op afstand;
 • U koopt goederen aan de deur, dit heet colportage;
 • U sluit een energiecontract af, of een telefoonabonnement, of huurt een huisje, sluit een reisverzekering af, of sluit een consumentenkrediet bij een bank af, etc.;
 • U sluit een abonnementen op een krant of tijdschrift af;
 • U besluit over te stappen van energieleverancier, zorgverzekeraar of internetprovider;
 • U wilt uw abonnementen, lidmaatschappen en contracten opzeggen

Wij kunnen u voorzien van passend advies en rechtsbijstand!

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

In de meeste gevallen houden contractspartijen (consumenten en bedrijven) zich keurig aan de rechten en verplichtingen die zij hebben op basis van het door hen ondertekende contract. Veel zaken kunnen onderling besproken worden als er problemen zijn.

Maar niet altijd is een oplossing nabij. Regels worden dan overtreden.

Indien een contract niet nagekomen wordt door een partij, heeft de andere partij bij voorbeeld recht op schadevergoeding in de vorm van geldelijke compensatie of andere genoegdoening. De andere partij is dan contractueel aansprakelijk.

U kunt ook aansprakelijk worden gesteld, zonder dat u schuld heeft, maar op grond van de wet toch aansprakelijk wordt gehouden. Dit heet risicoaansprakelijkheid. U heeft een boom die omwaait en een omstander waait. U bent als bezitter van de boom aansprakelijk voor de schade van de omstander.

Wij kunnen uw juridische mogelijkheden voor aansprakelijkstelling en schadevergoeding bekijken en u op maat adviseren.

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

In de meeste gevallen houden contractspartijen (consumenten en bedrijven) zich keurig aan de rechten en verplichtingen die zij hebben op basis van het door hen ondertekende contract. Veel zaken kunnen onderling besproken worden als er problemen zijn.

Maar niet altijd is een oplossing nabij. Regels worden dan overtreden.

Indien een contract niet nagekomen wordt door een partij, heeft de andere partij bij voorbeeld recht op schadevergoeding in de vorm van geldelijke compensatie of andere genoegdoening. De andere partij is dan contractueel aansprakelijk.

U kunt ook aansprakelijk worden gesteld, zonder dat u schuld heeft, maar op grond van de wet toch aansprakelijk wordt gehouden. Dit heet risicoaansprakelijkheid. U heeft een boom die omwaait en een omstander waait. U bent als bezitter van de boom aansprakelijk voor de schade van de omstander.

Wij kunnen uw juridische mogelijkheden voor aansprakelijkstelling en schadevergoeding bekijken en u op maat adviseren.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschrijven veelal op welke wijze (procedures, e.d.) een ondernemer zijn diensten of producten aanbiedt en welke rechten en plichten partijen hebben ten aanzien van de uitvoering van elke overeenkomst. Voorbeeld: aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen. De overeenkomst zelf daarentegen geeft een specifieke inhoud van bepalingen aan die alleen van toepassing op de werkzaamheden die uit deze overeenkomst voortkomen. Voorbeeld huurovereenkomst: welke specifieke te betalen huur de huurder dient te betalen.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De zogenaamde 'kleine lettertjes' besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico's die u als ondernemer loopt verkleinen.

Algemene voorwaarden zijn belangrijk voor u als ondernemer omdat u daarin uw eigen rechten en bepalingen kunt opnemen die voor u gunstig zijn. In die zin geven ze u ook extra rechtsbescherming.

Algemene voorwaarden kunnen wij voor u opstellen, checken en aanpassen.

Arbeidsrecht

Als werkgever en werknemer heb je te maken met en complex aan arbeidsrechtelijke regels. Veel wetgeving komt aan bod. Zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Participatiewet (PW). Rechten en plichten die soms een aanvullend en soms een dwingend karakter hebben staan of wordt naar verwezen in een arbeidsovereenkomst.

Je bent in vaste dienst, hebt tijdelijk (flex)werk, werkt in de vorm van een payrollconstructie, etc. Of je werk voor een uitzendbureau, je bent uitzendkracht of je wordt regelmatig opgeroepen omdat je een oproepcontract. Al dit soort zaken behoort tot het arbeidsrecht.

Het Arbeidsrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • 7:611 Goed werkgeverschap
 • Afwikkeling na einde dienstverband
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidstijden en -duur
 • Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst
 • Bewijs
 • Boetebeding
 • CAO
 • Collectief ontslag
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Flexwerkers

Arbeidscontracten kunnen wij voor u opstellen, checken en aanpassen.

Arbeidsrecht

Als werkgever en werknemer heb je te maken met en complex aan arbeidsrechtelijke regels. Veel wetgeving komt aan bod. Zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Participatiewet. Rechten en plichten die soms een aanvullend en soms een dwingend karakter hebben staan of wordt naar verwezen in een arbeidsovereenkomst.

Je bent in vaste dienst, hebt tijdelijk (flex)werk, werkt in de vorm van een payrollconstructie, etc. Of je werk voor een uitzendbureau, je bent uitzendkracht of je wordt regelmatig opgeroepen omdat je een oproepcontract. Al dit soort zaken behoort tot het arbeidsrecht.

Het Arbeidsrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • 7:611 Goed werkgeverschap
 • Afwikkeling na einde dienstverband
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidstijden en -duur
 • Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst
 • Bewijs
 • Boetebeding
 • CAO
 • Collectief ontslag
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Flexwerkers

Arbeidscontracten kunnen wij voor u opstellen, checken en aanpassen.

Contracten- en verbintenissenrecht

Contracten moeten worden nageleefd door contractspartijen. Verbintenissen (rechten en plichten) kunnen u verder door de wet worden opgelegd (buiten een contract om) ingeval u een regel overtreedt en bijvoorbeeld een onrechtmatige daad begaat. Zoals iemand per ongeluk van de fiets rijden of per ongeluk een dure antieken vaas bij uw vrienden laten vallen. De wet stelt dan dat u een verplichting heeft om uw wederpartij te vergoeden. Schade van niet nakoming van plichten uit een contract of uit plichten die uit de wet voortvloeien, dient door u vergoed te worden.

Contracten kunnen wij ook voor u opstellen, checken of aanpassen. Inhoudelijk kunnen wij adviseren over de uitleg van contract en over buitencontractuele verplichtingen die de wet u kunt opleggen.

Het Contractenrecht en het Verbintenissenrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Aanneming van werk
 • Algemene voorwaarden
 • Betaling
 • Bewaarneming
 • Boete(beding)
 • De overeenkomst van opdracht
 • Duurovereenkomst
 • Dwaling

Burenrecht

Titel 5.4 van ons Burgerlijk wetboek regelt de regels omtrent naburigheden en hoe met elkaar om te gaan in ons dichtbevolkt landje met onze buren in tijden van conflict of crises. Want crises is het al snel tussen buren als het gaat om de beruchte perceelgrens.

Niet alleen buren hebben te maken met dit recht; ook aannemers, architecten, opdrachtgevers, corporaties en een ieder die te maken heeft met de bouw en onderhoud van onroerende goederen hebben ermee te maken.

Veel zaken worden praktisch uitgewerkt.

Het Burenrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Afspraken tussen buren
 • Erfdienstbaarheid
 • Erfgrens
 • Gebruik ruimte boven/beneden woning
 • Geluidsoverlast
 • Hinder
 • Mandeligheid
 • Overhangende takken
 • Vensters en balkon - Art 5:50 BW

Conflict met uw buren, vragen over geluidshinder of een andere vraag?
Wij geven u antwoord, advies en rechtsbijstand op maat!

Burenrecht

Titel 5.4 van ons Burgerlijk wetboek regelt de regels omtrent naburigheden en hoe met elkaar om te gaan in ons dichtbevolkt landje met onze buren in tijden van conflict of crises. Want crises is het al snel tussen buren als het gaat om de beruchte perceelgrens.

Niet alleen buren hebben te maken met dit recht; ook aannemers, architecten, opdrachtgevers, corporaties en een ieder die te maken heeft met de bouw en onderhoud van onroerende goederen hebben ermee te maken.

Veel zaken worden praktisch uitgewerkt.

Het Burenrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Afspraken tussen buren
 • Erfdienstbaarheid
 • Erfgrens
 • Gebruik ruimte boven/beneden woning
 • Geluidsoverlast
 • Hinder
 • Mandeligheid
 • Overhangende takken
 • Vensters en balkon - Art 5:50 BW

Conflict met uw buren, vragen over geluidshinder of een andere vraag?
Wij geven u antwoord, advies en rechtsbijstand op maat!

Huurrecht

Huurrecht omvat het huren van onroerende goederen. Huisvesting voor woonruimte of bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Veel regels zijn dwingend recht: er mag niet van worden afgeweken. Het huurrecht is samen met het consumentenrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht te rekenen tot de zgn. sociale rechtsterreinen. De consument daarin wordt vaak met dwingend recht beschermd tegen een professionelere partij.

Het Huurrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Aanpassingen gehuurde
 • Achterstallige huur
 • Bedrijfsruimte
 • Beëindiging en ontruiming
 • Bemiddelingskosten/-courtage
 • Boete(beding)
 • Dringend eigen gebruik

Wij kunnen u passend adviseren bij een conflict of hulpvraag binnen het Huurrecht.

Het Goederen- en zakenrecht

Bij het zakenrecht kunt u eenvoudig weg denken aan het recht van eigendom van uw huis, uw rechten als hypotheeknemer, uw rechten als appartementseigenaar die u kunt inroepen. Het gaat over roerende zaken en onroerende zaken en rechten die daarop gevestigd kunnen worden, zoals een erfdienstbaarheid. Het ontstaan van eigendom, het uitoefenen van eigendomsrechten en overdragen ervan worden o.a. uitgewerkt.

Het Goederen- en zakenrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Bankgarantie
 • Beschikkings(on)bevoegdheid
 • Derdenbescherming
 • Eigendom, houderschap, bezit
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Goederen, zaken en vermogensrechten
 • Hypotheek- en pandrecht
 • Levering
 • Retentierecht
 • Vermenging, natrekking en zaaksvorming
 • Vordering afgifte/teruggave goed
 • Vruchtgebruik

Vragen of hulp nodig? Wij voorzien u van passend advies en rechtsbijstand!

Het Goederen- en zakenrecht

Bij het zakenrecht kunt u eenvoudig weg denken aan het recht van eigendom van uw huis, uw rechten als hypotheeknemer, uw rechten als appartementseigenaar die u kunt inroepen. Het gaat over roerende zaken en onroerende zaken en rechten die daarop gevestigd kunnen worden, zoals een erfdienstbaarheid. Het ontstaan van eigendom, het uitoefenen van eigendomsrechten en overdragen ervan worden o.a. uitgewerkt.

Het Goederen- en zakenrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Bankgarantie
 • Beschikkings(on)bevoegdheid
 • Derdenbescherming
 • Eigendom, houderschap, bezit
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Goederen, zaken en vermogensrechten
 • Hypotheek- en pandrecht
 • Levering
 • Retentierecht
 • Vermenging, natrekking en zaaksvorming
 • Vordering afgifte/teruggave goed
 • Vruchtgebruik

Vragen of hulp nodig? Wij voorzien u van passend advies en rechtsbijstand!

Personen- en familierecht

Levenszaken zoals geboorte, adoptie, trouwen en het krijgen van kinderen zijn klassieke onderwerpen binnen het personen- en familierecht. Rechten van ouders na een scheiding is een veelbesproken onderwerp. U leest hier de belangrijkste topics.

Op vele gebieden binnen het personen- en familierecht kunnen wij u alleen van juridisch advies voorzien. In sommige zaken kunnen wij rechtstreeks helpen. Desgewenst verwijzen wij u door.

Het Personen- en familierecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Afstamming (o.a. erkenning/ontkenning vaderschap)
 • Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
 • Alimentatie
 • Alimentatie (kinder)
 • Beeindiging samenwoning
 • Bijzonder curator
 • Boedelscheiding
 • Co-ouderschap
 • Curatele, bewind
 • Echtscheiding

Hulp of advies nodig?

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht regelt het recht over bedrijven en rechtspersonen. Bedrijven over ondernemingen kunnen als geheel rechtspersoonlijkheid hebben of alleen als natuurlijk persoon die achter een bedrijf schuilgaat. Het onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersoonlijke rechtspersonen en wat dan precies bedrijven zijn of rechtspersonen wordt o.a. beschreven.

Het Ondernemingsrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Aandeelhouders en aandelen
 • Aansprakelijkheid rechtspersonen
 • Aansprakelijkheid vennoten
 • B.V. in oprichting
 • Bedrijfsopvolging
 • Beëindiging onderneming
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Bestuurder
 • BV-recht
 • BV bestuurder
 • Coöperatie
 • Leden coöperatie
 • Distributieovereenkomst
 • Eenmanszaak
 • Enquêteprocedure (OK)
 • Fusie en overname
 • NV-recht
 • NV bestuurder

Passend advies en/of rechtsbijstand voor uw onderneming nodig?

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht regelt het recht over bedrijven en rechtspersonen. Bedrijven over ondernemingen kunnen als geheel rechtspersoonlijkheid hebben of alleen als natuurlijk persoon die achter een bedrijf schuilgaat. Het onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersoonlijke rechtspersonen en wat dan precies bedrijven zijn of rechtspersonen wordt o.a. beschreven.

Het Ondernemingsrecht is o.a. van toepassing bij de volgende juridische zaken:

 • Aandeelhouders en aandelen
 • Aansprakelijkheid rechtspersonen
 • Aansprakelijkheid vennoten
 • B.V. in oprichting
 • Bedrijfsopvolging
 • Beëindiging onderneming
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Bestuurder
 • BV-recht
 • BV bestuurder
 • Coöperatie
 • Leden coöperatie
 • Distributieovereenkomst
 • Eenmanszaak
 • Enquêteprocedure (OK)
 • Fusie en overname
 • NV-recht
 • NV bestuurder

Passend advies en/of rechtsbijstand voor uw onderneming nodig?