loader

Contractenrecht

 

2718

Wat is het contractenrecht?

Het contractenrecht of overeenkomstenrecht regelt de inhoud van de door u gemaakte afspraken met uw wederpartij. Hierbij wordt o.a. de duur en de beëindiging ervan geregeld. De inhoud van de eigenlijke afspraken staat uiteraard centraal in het contract. Veel bijzondere contracten (boek 7 BW) zijn met naam en toenaam wettelijk geregeld. Hiervan kan in veel gevallen contractueel, dus tussen partijen onderling, van worden afgeweken. Het contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht (boek 6 BW).

Verbintenissen over en weer

Een contract is een voorbeeld van een wederkerige overeenkomst: een overeenkomst waarbij tenminste 2 partijen over en weer rechten en plichten jegens elkander hebben. Het recht van de ene schept dan automatisch een plicht voor de ander in het leven. Dit noemen we een verbintenis. Een overeenkomst kent dus diverse verbintenissen.

Contracten voor particulier of ondernemer 

Zowel de ondernemer als de particulier heeft in meer of mindere mate te maken met het opstellen, onderhandelen over en sluit van contracten. Een particulier die een woning wil kopen, krijgt in de meeste gevallen te maken met een koopcontract en een hypotheekakte. Deze akte is ook een contract, maar dan opgemaakt door een notaris. Een ondernemer zal doorgaans met meerdere vormen van contracten te maken hebben, zoals een leverancierscontract, inkoopcontract of een arbeidscontract.

Contractenrecht en overeenkomst 

De wet geeft de rechtsregels (spelregels) op basis waarvan een contract kan worden opgemaakt. Deze wettelijke regels die we gebruiken om een overeenkomst op te maken en te sluiten, noemen we gezamenlijk het contractenrecht.

Wanneer we uiteindelijk met deze contractuele regels in de hand een contract gaan opstellen, dan is het doel daarvan dat we een overeenkomst gaan sluiten en wel tussen een of meerdere daaraan gebonden partijen. Het contractenrecht geeft regels over verplichtingen die over en weer bestaan, zoals de verplichtingen om een overeenkomst na te komen en eventueel schadevergoeding te vorderen als er deze niet wordt nagekomen conform afspraken (wanprestatie).

Uitgangspunt: contractsvrijheid

Zowel ondernemers als particuliere personen kunnen diverse afspraken met elkaar maken. In sommige gevallen geeft de wet bepaalde uitgangspunten, zoals bij het hanteren van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW). Het gaat hier om zgn. bijzondere overeenkomsten (zie boek 7 BW).

De wetgever heeft voor ogen gehad dat het belangrijk is dat partijen zelf bepalen wat de inhoud van hun afspraken mogen zijn. De wet is leidend en volgt deze door partijen gemaakte afspraken en verbindt daar in veel gevallen gevolgen aan. Dit principe noemen we contractsvrijheid. Contractsvrijheid staat wat ons betreft gelijk aan autonoom zijn en navenant kunnen handelen, zelf kunnen beschikken. Wie vrij is, mag zelf normen (nomos) gebruiken die hij zelf belangrijk vindt en er vervolgens naar handelen zoals hij dat wilt (autos van autonoom). Het contractenrecht geeft daarmee een afspiegeling van onze (overstijgende) vrijheden om te leven en ons leven in te vullen zoals wij dat willen, maar wel binnen de grenzen van de wet.

De wet geeft ons daarmee een instrumentarium aan van regels en uitgangspunten die we kunnen gebruiken voor het sluiten en opmaken van een overeenkomst, maar dat partijen daar (in vele gevallen) in vrijheid (contractsvrijheid) van mogen afwijken en hun eigen voorwaarden en bepalingen mogen gebruiken. Dit noemen we het principe van regelend recht: partijen wijken af van de wettelijke uitgangspunten. Daarmee is de norm en uitgangspunt, dat we in vrijheid alle soorten van afspraken met elkaar kunnen maken en deze ook als zodanig juridisch gezien kunnen laten opmaken en vastleggen. Echter, de goede lezer zij gewaarschuwd: op dit mooie principe van contractsvrijheid bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen, zoals dwingendrechtelijke regels en niet toegestane afspraken.

Uitzondering: dwingendrechtelijke regels

In veel gevallen is afwijken niet mogelijk; we hebben dan te maken met dwingendrechtelijke bepalingen: bepalingen die in het leven zijn geroepen om een bepaalde doelgroep extra te beschermen, zoals een huurder van woonruimte (huurovereenkomst), een werknemer (arbeidsovereenkomst) of een consument (consumentenkoop).

Niet toegestane afspraken 

Sommige afspraken druisen zo in tegen de menselijke waardigheid, ethiek of zeden, dat afspraken in die richting of daarop voortgebouwd, niet zijn toegestaan. Een voorbeeld hiervan is de afspraak met je buurman om de overbuurman te ontvoeren en losgeld van zijn familie te eisen. Hoewel je dit met je buurman zowel mondeling als schriftelijk in alle details zou kunnen overeenkomen en vastleggen, legt het recht en de wet hier logischerwijze een begrenzing op. Hoewel je dergelijke afspraken kunt maken met je buurman (privacy recht), is voornoemde afspraak met je buurman nietig (artikel 3:40 BW).

Dat wil zeggen, hoewel je de vrijheid hebt deze onderling met je buurman te maken, verbindt het recht en de wet daaraan het gevolg dat deze zo indruist tegen onze democratische opvattingen, dat zij nooit geldig kan zijn. Vanaf het moment dat je deze afspraak zou maken zegt de wet eigenlijk dat deze nooit heeft bestaan en dat zowel jij als jouw buurman zich daarop niet kunnen beroepen. Stel er was daadwerkelijk losgeld geëist én ook gekregen, dan kan jouw buurman, als hij volgens hem te weinig heeft gekregen, niet naar de rechter stappen om het resterende deel losgeld te vorderen.

Onze contractsvrijheid is daarmee niet een absoluut recht, maar wordt aldus begrenst door de openbare orde, goede zeden en het dwingende recht.

Totstandkoming overeenkomst 

Wanneer een aanbod gedaan door de ene partij, zoals een uitgebrachte offerte en de andere partij gaat hiermee akkoord (aanvaard het aanbod), dan ontstaat van rechtswege een overeenkomst. Hierdoor ontstaan meteen diverse verbintenissen, verplichtingen, over en weer. Zoals de ene partij zal vaak verplicht zijn een geldbedrag te betalen aan de andere partij, waarvoor deze op zijn beurt een prestatie moet leveren, zoals het leveren van een dienst of product. 

Contracten en algemene voorwaarden laten opstellen, checken en/of aanvullen

Naast contracten stellen wij ook voorwaarden op, checken en/of vullen deze aan. Extra uitleg over algemene voorwaarden en de verdere bijzonderheden voor deze soort voorwaarden verwijzen wij naar de volgende link: https://bergajuridisch.nl/privaatrecht.html#Algemene_voorwaarden

Je kunt ook makkelijk, direct en online je contracten en/of voorwaarden in onze webshop bestellen en/of je bestaande contracten en/of voorwaarden door ons laten checken en/of aanvullen: https://webshop.bergajuridisch.nl/

Bij het opstellen van contracten en/of voorwaarden bespreken wij met u welke inhoud u in het contract wenst op te nemen en of dit wettelijk gezien ook mogelijk is. We geven u hierbij ook advies en wijzen u op eventuele valkuilen en risico’s van bepaalde gewenste op te nemen bepalingen. Een goed contract opmaken vereist juridische expertise. Als ondernemer dien je niet alleen te beschikken over de juiste  maar ook over de bij jouw bedrijf passende contracten en/of voorwaarden. Dit werkt niet alleen kostenbesparend, maar is ook gunstig voor een bestendige en duurzame bedrijfscontinuïteit. Afhankelijk van de wijze waarop en met wie je zakendoet, kunnen wij zowel contracten en voorwaarden voor je opmaken, en bestaande contracten en/of voorwaarden volledig voor je checken en/of aanvullen.

Hieronder noemen wij enkele voorbeelden contracten en voorwaarden die wij voor u op kunnen maken (let wel wij kunnen tevens de hier niet genoemde contracten en voorwaarden voor u opmaken!):

Contracten 

Voorwaarden 

Staat uw gewenste contract en/of voorwaarden er niet tussen? Geen probleem, wij maken ook andere hier niet genoemde contracten en/of voorwaarden voor u op maat! 

Voorbeelden & toepassingen

Het contractenrecht is ten slotte o.a. van belang bij de volgende juridische onderwerpen/toepassingen:

 

Alle contracten en/of voorwaarden maken wij voor u op!

Uw contract laten checken en/of aanvullen? Ook dat kan!

Daarnaast verstrekken wij u advies en uitleg over de (bestaande of gewenste) inhoud van uw contract en/of voorwaarden 

Ander juridisch advies of rechtsbijstand nodig?

Gerechtelijke procedure starten?

BERGA juridische diensten adviseert en verleent u bijstand!  

 

Heeft u nog vragen?

Wij staan u persoonlijk, telefonisch of online te woord. U regelt zelf ook makkelijk en snel uw juridisch advies of rechtshulp door deze te bestellen in onze webshop.

 

Onze rechtsgebieden

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl. In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!